e-mail sitemap strona gwna
Neuroshima Detroit
Neuroshima DetroitBilety lotnicze do USA
Reef Encounter
Reef Encounter
Dungeons & Dragons
Dungeons & Dragons
Mutant Chronicles Warzone
Mutant Chronicles Warzone

Gry planszowe i towarzyskie - Strategiczne


WarCraft: The Board Game

WarCraft: The Board Game

Gra planszowa wzorowana na grze komputerowej. Wkrocz do ¶wiata brutalnych Orków, tajemniczych Elfów, silnych Ludzi i przera¿aj±cych Nieumar³ych.

Cena: 159.95 z


Risk 2210 A.D. (Ryzyko)

Risk 2210 A.D. (Ryzyko)

Strategiczna gra planszowa. W roku 2210 ¶wiat p³onie w ogniach wojny. Jako przywódca jednej z walcz±cych frakcji, musisz zadbaæ o przysz³o¶æ swoich ludzi.

Cena: 219.95 z


Gra o Tron (Game of Thrones)

Gra o Tron (Game of Thrones)

Gra strategiczna oparta na ¶wietnej serii ksi±¿ek Georga R. R. Martina. Król Robert Baratheon nie ¿yje, a siedem ksiêstw popada w chaos.

Cena: 169.95 z


Age of Mythology: The Boardgame

Age of Mythology: The Boardgame

Jedna z najlepszych gier planszowych w naszej ofercie!. Gra planszowa Age of Mythology wzorowana jest na popularnej grze komputerowej stworzonej przez Ensemble Studios i Microsoft.

Cena: 169.95 z


King's Gate

King's Gate

Gra planszowa o budowaniu ¶redniowiecznego miasta. Stary król umiera bezpotomnie, w królestwie panuje niepokój - czterech lordów przyby³o do stolicy twierdz±c.

Cena: 109.95 z


Kingdoms

Kingdoms

Fascynuj±ca gra planszowa. W grze Kingdoms gracze przyjmuj± role rywalizuj±cych w³adców, próbuj±cych siê wzbogaciæ, buduj±c zamki na okolicznych ziemiach.

Cena: 99.95 z


Ryzyko (Risk)

Ryzyko (Risk)

Klasyczna gra strategiczna. Jest to nowa edycja firmy Parker, identyczna z angielsk± edycj± Refresh!Jeste¶ powa¿anym wodzem wielkich armii.

Cena: 139.00 z


Mare Nostrum (edycja angielska)

Mare Nostrum (edycja angielska)

Strategia i ekonomia wokó³ Morza ¦ródziemnego. Ka¿dy z graczy jest przywódc± staro¿ytnej cywilizacji próbuj±cej zbudowaæ Piramidy.

Cena: 189.95 z


Serenissima Das Brettspiel

Serenissima Das Brettspiel

Rozbudowana planszowa gra ekonomiczna-strategiczna. W XIV wieku Atlantyk by³ oceanem bezkresnym, a Ameryka jeszcze nie zosta³a odkyta.

Cena: 129.95 z


ORCz

ORCz

Szybka planszowa gra strategiczna. Zocrab rozejrza³ siê po zgromadzonych hordach orków i pozwoli³, by na poznaczonej bliznami twarzy rozla³ mu siê zêbaty u¶miech.

Cena: 109.95 z


Starcie Królów (Clash of Kings)

Starcie Królów (Clash of Kings)

Pierwszy dodatek do gry planszowej Game of Thrones. Rozszerzenie do doskona³ej planszowej gry strategicznej Gra o Tron pozwoli walczyæ o ¯elazny Tron sze¶ciu Rodom.

Cena: 139.95 z


War of the Ring

War of the Ring

Epicka gra strategiczna w ¦ródziemiu. Gra przeznaczona dla 2-4 graczy - jeden z nich (lub dru¿yna) kieruje Wolnymi Lud¼mi, drugi si³ami Saurona.

Cena: 229.00 z


WarCraft: Expansion Set

WarCraft: Expansion Set

Dodatek do hitowej gry planszowej WarCraft. Oto najbardziej chyba oczekiwany w naszym sklepie dodatek - rozszerzenie do gry planszowej WarCraft.

Cena: 129.95 z


Twilight Imperium (3rd edition)

Twilight Imperium (3rd edition)

Trzecia edycja jednej z najbardziej legendarnych gier planszowych. UWAGA: wyczerpa³ siê nak³ad tej gry.

Cena: 290.00 z


Jaskinia Trolla (Cave Troll)

Jaskinia Trolla (Cave Troll)

Gra planszowa o zdobywaniu skarbów. Z odleg³ych krain, odwa¿ni poszukiwacze przygód zebrali siê.

Cena: 44.95 z


Senator

Senator

¦wietna gra o staro¿ytnym Rzymie. W grze Senator, 3-5 graczy wciela siê w role senatorów Staro¿ytnego Rzymu, którzy borykaj± siê z wieloma problemami ówczesnego Imperium.

Cena: 79.95 z


RISK: Star Wars

RISK: Star Wars

Klasyczny RISK w klimacie Gwiezdnych Wojen!. Oto gra oparta na epizodach I, II i III Gwiezdnych Wojen.

Cena: 179.95 z


Blood Feud in New York

Blood Feud in New York

Walki gangów w Nowym Jorku!. Dzielnice Nowego Yorku stoj± przed Tob± otworem. Na pocz±tek tylko jedna dzielnica, ale z biegiem czasu imperium siê rozrasta.

Cena: 210.00 z


Attack! Boardgame

Attack! Boardgame

Strategiczna gra planszowa. Attack! jest jedn± z bardziej znanych gier o podboju ¶wiata, osadzon± w realiach II wojny ¶wiatowej.

Cena: 129.95 z


Attack! Boardgame Expansion

Attack! Boardgame Expansion

Dodatek do gry Attack!. .

Cena: 129.95 z


Monsters Menace America

Monsters Menace America

Szalona gra planszowa o potworach. Gra, w której gracze wcielaj± siê w olbrzymie potwory dewastuj±ce miasta Ameryki.

Cena: 215.00 z


Vinci

Vinci

Gra o wzro¶cie i upadku cywilizacji. Od czasów prehistorycznych, poprzez ¦redniowiecze, wiele cywilizacji znika³o i by³o zastêpowanych przez kolejne.

Cena: 164.95 z


Tigris & Euphrates

Tigris & Euphrates

Doskona³a gra strategiczna z elementami losowo¶ci. Oto niezaprzeczalnie najlepsza gra Reiner'a Knizia - autora wielu nagrodzonych gier planszowych i karcianych.

Cena: 179.95 z


Joan Of Arc

Joan Of Arc

Przez okres ponad 100 lat Anglia i Francja toczy³y zaciêt± walkê o prawo do osadzenia w³asnego kandydata na francuskim tronie.

Cena: 199.95 z


Robo Rally

Robo Rally

Nowa edycja legendarnej planszówki. Oczekiwany od wielu lat na ca³ym ¶wiecie przedruk bestsellerowej gry planszowej z roku 1994.

Cena: 179.95 z


Struggle of Empires

Struggle of Empires

Znakomita gra strategiczna. Struggle of the Empires to klasyczna gra Martina Wallace'a. Gracze wcielaj± siê w role przywódców europejskich mocarstw w czasach kolonializmu w osiemnastym wieku.

Cena: 159.95 z


Nexus Ops

Nexus Ops

Walka obcych korporacji na odleg³ym ksiê¿ycu. Nexus Ops to wydana w 2005 roku planszówka science-fiction, której akcja rozgrywa siê na odleg³ym ksiê¿ycu jakiej¶ planety.

Cena: 229.00 z


Conquest of the Empire

Conquest of the Empire

Nowa edycja doskona³ej gry strategicznej. Jest drugi wiek n.e. - dwie¶cie lat Pax Romana koñczy siê.

Cena: 219.95 z


Europe Engulfed

Europe Engulfed

Olbrzymia gra strategiczna. UWAGA: wyczerpa³ siê nak³ad tej gry. Dodruk spodziewany jest w tym roku, ale nie znamy dok³adnej daty.

Cena: 349.00 z


Mare Nostrum - Mythology Expansion

Mare Nostrum - Mythology Expansion

Dodatek do ¶wietnej gry strategicznej Mare Nostrum. Dodatek wprowadza wiele zmian do gry:nowy, mitologiczny naród Atlantydów (pozwalaj±cy na grê w 6 osób) now± planszê reprezentuj±c± za.

Cena: 99.95 z


Memoir '44 - zestaw dodatków

Memoir '44 - zestaw dodatków

4 dodatki w jednym pakiecie!. Zestaw zawiera wszystkie 4 dodatki do gry Memoir '44, czyli:Memoir '44 - Eastern FrontDodatek wprowadzaj±cy walki na froncie wschodnimMemoir '44 - Pacific TheaterDo.

Cena: 199.95 z


Marco Polo

Marco Polo

Gracze wcielaj± siê w role kupców przemierzaj±cych szlaki handlowe Azji. W czasie gry, poruszaj±c siê po wyznaczonych ¶cie¿kach i handluj±c miêdzy sob±.

Cena: 65.95 z


Axis & Allies Revised Edition

Axis & Allies Revised Edition

It is spring, 1942, and the world is at war.  Five world powers struggle for supremacy: Germany and Japan are aligned against England, the Soviet Union, and the USA.

Cena: 244.95 z


Tikal

Tikal

Wypraw siê do g³êbokiej Amazoñskiej puszczy. Wyobra¼ sobie, ¿e jeste¶ Indian± Jonsem: kierujesz pracami wykopaliskowymi na terenie wa¿nego, staro¿ytnego miasta Majów.

Cena: 179.00 z


Britannia

Britannia

Britannia to historyczna gra planszowa o podbojach i wojnach rozgrywaj±cych siê na prze³omie tysi±ca lat brytyjskiej historii.

Cena: 144.95 z


Reef Encounter

Reef Encounter

¯ycie na rafie koralowej wymaga... strategii! ;). Zanurz siê w ciep³ych wodach troppikalnego morza i przyjrzyj siê zdumiewaj±cemu piêknu Wielkiej Rafy Koralowej.

Cena: 134.00 z


Palazzo

Palazzo

Gra w budowanie pa³aców. W realiach renesansowej Florencji gracze staraj± siê stworzyæ najpiêkniejsze pa³ace.

Cena: 75.00 z


War of the Ring: Battles of the Third Age

War of the Ring: Battles of the Third Age

Dodatek do rewelacyjnej gry planszowej. Dodatek poza nowymi zasadami i armiami zawiera tak¿e osobn±.

Cena: 199.95 z


Rocketville

Rocketville

Nowa gra twórcy Magic: the Gathering. Gratulacje, obywatelu! Twoje zg³oszenie do wy¶cigu o posadê burmistrza Rocketville zosta³o rozpatrzone pozytywnie.

Cena: 199.95 z


Mall of Horror

Mall of Horror

Gra, gdzie Twoim celem jest... prze¿yæ. Mall of Horror jest gr± w stylu „survival horror”.

Cena: 170.00 z


Mykerinos (edycja niemiecka)

Mykerinos (edycja niemiecka)

Nowa gra wydawnictwa Ystari, znanego m.in. z bestsellerowej gry planszowej Caylus. Jest rok 1899.

Cena: 79.95 z


Warrior Knights

Warrior Knights

Dyplomacja, polityka, wojna. Król umiera nie pozostawiaj±c potomka. Królestwo pogr±¿one jest w chaosie.

Cena: 159.95 z


Samurai

Samurai

Klasyczna gra Reinera Knizii osadzona w realiach Japonii Samurajów!. Samuraj - przez setki lat to imiê reprezentowa³o niezachwian± odwagê, niewzruszon± lojalno¶æ i wewnêtrzn± harmoniê.

Cena: 149.95 z


Maelstrom

Maelstrom

Kosmiczna strategia dla 2 osób. Maelstrom is a fixed, stand-alone 2-4 player board game that contains every common and starter flat from the Vortex fantasy battle game - 54 flats in all.

Cena: 79.95 z


Maelstrom Expansion

Maelstrom Expansion

Dodatek do Maelstrom. Maelstrom Expansion daje Ci wiêcej istot i twierdz do kontroli i zdobywania nowych obszarów.

Cena: 27.95 z


Primordial Soup

Primordial Soup

Proste jest ¿ycie ameby.... Oko³o biliona lat temu tak zwana zupa pierwotna sta³a siê domem dla zupe³nie nowej formy ¿ycia - ameb.

Cena: 199.95 z


Parthenon: Rise of the Aegean

Parthenon: Rise of the Aegean

Najlepsza gra planszowa na targach Originis 2006. Z-Man Games, wydawca tak ciekawych i nietypowych gier jak Reef Encounter.

Cena: 199.95 z


Nawa³nica Mieczy (Storm of Swords)

Nawa³nica Mieczy (Storm of Swords)

Drugi dodatek do A Game of Thrones. Dodatek wprowadza wiele nowych elementów:now± planszê do wariantu gry dla 4 osób.

Cena: 149.95 z


El Grande: Decennial Edition

El Grande: Decennial Edition

Specjalna edycja na 10-lecie El Grande. Jedna z bardziej znanych i cenionych gier na ¶wiecie - znajduje siê na 6.

Cena: 199.95 z


Warcraft: Gra Planszowa

Warcraft: Gra Planszowa

Polska edycja bestsellerowej gry planszowej. Wkrocz do ¶wiata brutalnych Orków, tajemniczych Elfów, silnych Ludzi i przera¿aj±cych Nieumar³ych.

Cena: 130.00 z


Antike

Antike

Szybka gra strategiczna o wielu wariantach. Antyczne narody buduj± miasta, konstruuj± ¶wi±tynie, ¿egluj± po morzach i rozwijaj± naukê.

Cena: 159.95 z


The End of the Triumvirate

The End of the Triumvirate

Gracze wcielaj± siê w role jednego z trzech przywódców staro¿ytnego Rzymu: Cezara, Pompejusza lub Krassusa.

Cena: 119.95 z


Mare Nostrum (edycja niemiecka)

Mare Nostrum (edycja niemiecka)

Strategia i ekonomia wokó³ Morza ¦ródziemnego. Ka¿dy z graczy jest przywódc± staro¿ytnej cywilizacji próbuj±cej zbudowaæ Piramidy.

Cena: 99.95 z


YS

YS

Ys jest pierwsz± gr± wydawnictwa Ystari Games, w której gracze wcielaj± siê w ksi±¿êcych kupców z miasta Ys.

Cena: 119.95 z


Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci

Przenie¶ siê do XV wiecznej Florencji, w której ¿y³ i tworzy³ najbardziej wszechstronny artysta i wynalazca: Leonardo Da Vinci.

Cena: 139.00 z


Mykerinos (edycja angielska)

Mykerinos (edycja angielska)

Nowa gra wydawnictwa Ystari, znanego m.in. z bestsellerowej gry planszowej Caylus. Jest rok 1899.

Cena: 85.00 z


Die Macher International Edition

Die Macher International Edition

Nowa edycja klasycznej gry politycznej. Die Macher to klasyczna ju¿ gra planszowa, ceniona zw³aszcza przez rasowych graczy i mi³o¶ników tzw.

Cena: 219.95 z


El Grande

El Grande

Walka o wp³ywy w ¶redniowiecznej Hiszpanii. Jedna z bardziej znanych i cenionych gier na ¶wiecie - znajduje siê na 6.

Cena: 169.95 z


Memoir '44

Memoir '44

Rewelacyjna planszowa gra strategiczna osadzona w realiach II w.¶. Memoir '44 to gra planszowa osadzona w realiach II Wojny ¦wiatowej.

Cena: 159.95 z


Naval Battles

Naval Battles

Walki flot II wojny ¶wiatowej. Je¿eli bitwy z mas± piechoty i czo³gów ju¿ was nie poci±gaj± czas na prawdziwe starcie.

Cena: 99.95 z


The Prince - The Struggle of House Borgia

The Prince - The Struggle of House Borgia

Dyplomacja, polityka, zdrada. Historia W³och prze³omu XV i XVI wieku by³a bardzo burzliwa. Bezpardonowa walka najbardziej wp³ywowych rodów o fotel papie¿a.

Cena: 99.00 z


Maharaja: Palace Building in India

Maharaja: Palace Building in India

Budowa pa³aców w Indiach. Rad¿astan, pó³nocno zachodnia prowincja Indii, jak równie¿ Delhi i staro¿ytna Agra s± znane na ca³ym ¶wiecie z wspania³ego.

Cena: 124.95 z


Memoir '44 - Terrain Pack

Memoir '44 - Terrain Pack

Dodatek z nowymi rodzajami terenu. Dodatek zawiera:66 ¿etonów terenu - drogi, tory kolejowe, bagna, kana³y, góry, drzewa palmowe, koryta rzek, wzgórza, .

Cena: 75.00 z


Memoir '44 - Eastern Front

Memoir '44 - Eastern Front

Dodatek wprowadzaj±cy walki na froncie wschodnim. Dodatek zawiera:Armia rosyjska zawieraj±ca 42 ¿o³nierzy piechoty.

Cena: 75.00 z


Memoir '44 - Winter/Desert Map

Memoir '44 - Winter/Desert Map

Dodatkowa mapa do Memoir '44. Dodatkowa dwustronna mapa do Memoir '44, przedstawiaj±ca obszar skuty lodem i ¶niegiem z jednej strony i pustyniê z drugiej.

Cena: 39.95 z


Reiner Knizia's RA

Reiner Knizia's RA

Klasyczna gra Reinera Knizi - twórcy m.in. Zaginionych Miast.. Tematyk± jest staro¿ytny Egipt, jednak co charakterystyczne dla produkcji tego autora - mechanika jest dosyæ oderwana od tematu.

Cena: 134.95 z


Neuroshima Hex

Neuroshima Hex

Nowa gra strategiczna wydawnictwa Portal. Kolejna gra wydawnictwa Portal, znanego m.in. z takich hitów jak Zombiaki czy Machina.

Cena: 53.95 z


Vampire - Prince of the City

Vampire - Prince of the City

Gra planszowa w ¶wiecie Vampire: The Requiem. Czy masz wszystko, czego trzeba by rz±dziæ sekretnym i makiawelicznym ¶wiatem nieumar³ych.

Cena: 199.95 z


Sankt Petersburg

Sankt Petersburg

Jedna z najlepszych gier roku 2004. Sankt Petersburg to planszowo-karciana gra rzucaj±ca nas w XVIII wiek.

Cena: 104.95 z


Tower of Babel

Tower of Babel

Budowa 8 cudów ¶wiata. Kiedy¶, w Staro¿ytno¶ci... Gracze wspólnie (chocia¿ nie mieliby¶my do czynienia z prawdziw± gr±.

Cena: 124.95 z


Revolution: The Dutch Revolt 1568-1648

Revolution: The Dutch Revolt 1568-1648

Gra strategiczna symuluj±ca Wojnê Osiemdziesiêcioletni± pomiêdzy Hiszpani± a Niderlandami. Revolution: The Dutch Revolt jest symulacj± wojny osiemdziesiêcioletniej pomiêdzy Hiszpani± a Nider.

Cena: 229.95 z


House Divided

House Divided

Gra strategiczna w XIX wieku oparta na systemie point-to-point. Gra strategiczna o amerykañskiej wojnie domowej tocz±cej siê miêdzy stanami w latach 1861–1865.

Cena: 99.95 z


Thurn und Taxis

Thurn und Taxis

Laureat Spiel des Jahres 2006. Thurn und Taxis to najnowsza gra Andreasa Seafarth, autora bestsellerowego Puerto Rico.

Cena: 119.95 z


Cleopatra and the Society of Architects

Cleopatra and the Society of Architects

Zbuduj najwspanialszy pa³ac dla królowej. Kleopatra i Stowarzyszenie Architektów to najnowsza gra wydawnictwa Days of Wonder, znanego m.

Cena: 159.95 z


Attika

Attika

Starcie potêg w staro¿ytnej Grecji. W staro¿ytnej Grecji - kolebce europejskiej kultury - Ateny, Sparta.

Cena: 119.95 z


Amun-Re

Amun-Re

Budowa piramid na piaskach Egiptu. Amun-Re to klasyczna ju¿ gra Reinera Knizia. Gracze buduj± w niej piramidy na pustyniach staro¿ytnego Egiptu.

Cena: 179.95 z


Im Schatten des Kaisers

Im Schatten des Kaisers

In the Shadow of the Emperor. Pañstwo niemieckie w pó¼nym ¶redniowieczu to rozkwitaj±ce miasta, wp³ywowi biskupi, potê¿na w³adza papieska i nadêta arystrokracja.

Cena: 104.95 z


Mauer Bauer (Masons)

Mauer Bauer (Masons)

Zostañ ¶redniowiecznym budowniczym. Sympatyczna gra o budowaniu murów, rezydencji i zamków w ¶redniowieczu.

Cena: 124.95 z


Manhattan

Manhattan

Gra w budowanie miasta. W tej krótkiej, pe³nej napiêcia grze uczestnicy buduj± drapacze chmur w Nowym Jorku.

Cena: 144.95 z


Drunter & Druber

Drunter & Druber

Szalona gra, w której gracze buduj± w mie¶cie drogi, mury i rzekê. Jako, ¿e w mie¶cie nie ma zbyt wiele miejsca - musz± po drodze burzyæ istniej±ce budynki oraz punkty.

Cena: 99.95 z


Memoir '44 - Pacific Theater

Memoir '44 - Pacific Theater

Dodatek wprowadzaj±cy walki na Pacyfiku. Odkryj ten najnowszy ekscytuj±cy dodatek do gry Memoir ’44.

Cena: 75.00 z


China

China

Taktyczna walka o wp³ywy. Nawet dzi¶ mo¿na siê natkn±æ w Chinach na ewidentne przejawy fascynuj±cej historii.

Cena: 114.95 z


The First World War

The First World War

Plansza gry dzieli mapê Europy na trzy teatry wojny: teatr zachodni, teatr w³oski oraz teatr wschodni.

Cena: 199.95 z


Nero

Nero

Jest 69 r.n.e. Neron, ostatni rzymski cesarz z dynastii julijsko-klaudyjskiej, umar³ kilka miesiêcy temu.

Cena: 69.95 z


Waterloo

Waterloo

W 1814 r. zdziesi±tkowana francuska armia, dowodzona przez genialnego i podziwianego stratega Napoleona Bonaparte.

Cena: 79.95 z


Tempus

Tempus

Gra planszowa o rozwoju cywilizacji. Tempus to gra o budowie i rozwoju w³asnej cywilizacji. Rozgrywana jest na modularnej planszy zbudowanej z elementów terenu.

Cena: 119.95 z


Time's Up

Time's Up

.

Cena: 119.95 z


The Bridges of Shangri-La

The Bridges of Shangri-La

Nagrodzona gra strategiczna dla ca³ej rodziny.. Gracze obejmuj± role przywódców wiosek. Miêdzy wioskami trwa nieustaj±ca wojna obejmuj±ca inne wioski nie maj±ce przywódców.

Cena: 114.95 z


Ramparts

Ramparts

.

Cena: 99.95 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje