e-mail sitemap strona gwna
Monastyr
MonastyrBilety lotnicze do USA
Neuroshima Detroit
Neuroshima Detroit
Age of Mythology - gra planszowa
Age of Mythology - gra planszowa
Time Spiral
Time Spiral

Gry planszowe i towarzyskie - Ekonomiczne


Biznes po polsku

Biznes po polsku

Rozbudowana gra inspirowana klasycznym Monopolem. Biznes po polsku to zabawna i emocjonuj±ca gra, której scenariusz i zasady zwi±zane s± ze ¶wiatem finansów.

Cena: 49.90 z


Biznes po polsku - podró¿ny

Biznes po polsku - podró¿ny

Podró¿na wersja Biznesu po polsku. Prostsza i ³atwiejsza od werji planszowej - to wspania³a i emocjonuj±ca gra.

Cena: 29.90 z


EuroBusiness

EuroBusiness

Legenda w¶ród gier opartych na klasycznym Monopoly. Chyba najstarsza gra biznesowa dostêpna obecnie na rynku.

Cena: 29.00 z


Monopoly

Monopoly

Klasyczna gra towarzyska. Chcesz zmonopolizowaæ rynek nieruchomo¶ci? Teraz mo¿esz! Kupuj, sprzedawaj, spekuluj i.

Cena: 99.90 z


Settlers of Catan (Osadnicy)

Settlers of Catan (Osadnicy)

Jedna z najbardziej popularnych planszowych gier ekonomicznych!. Gracze s± osadnikami na niedawno odkrytej wyspie Catan.

Cena: 159.95 z


Get Out!

Get Out!

¦wietna gra planszowa. Co¶ jest nie tak. Jest deszczowy dzieñ w Seattle a ty jeste¶ znudzony. To normalne.

Cena: 39.95 z


Puerto Rico (edycja angielska)

Puerto Rico (edycja angielska)

Ciesz±ca siê ogromn± popularno¶ci± planszowa gra ekonomiczna. Poszukiwacz z³ota, kapitan, burmistrz.

Cena: 149.95 z


Queen's Necklace

Queen's Necklace

Planszowa gra handlowa tocz±ca siê... na dworze królewskim. Pary¿ w przededniu Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Cena: 144.95 z


Seafarers of Catan

Seafarers of Catan

Dodatek do gry Settlers of Catan. Dodatek do Settlers of Catan, w którym gracze buduj± po³±czenia morskie.

Cena: 159.95 z


Cities & Knights of Catan

Cities & Knights of Catan

Dodatek do Settlers of Catan (wersja angielska). Na spokojn± wysp± Catan zbieraj± siê ciemne chmury.

Cena: 159.95 z


Princes of Florence

Princes of Florence

Planszowa gra ekonomiczna. Prze¿yj z³otego wieku Renesansu! Zostañ g³ow± rodziny jednej z wielkich W³oskich dynastii arystokratów takich jak Borgia czy Medici.

Cena: 179.95 z


Settlers of Catan - Travel edition

Settlers of Catan - Travel edition

Wersja do podró¿y. Travel Edition to specjalne wydanie Settlers of Catan, które nadaje siê doskonale do podró¿y przez to.

Cena: 114.95 z


Puerto Rico: Expansion

Puerto Rico: Expansion

Dodatek do Puerto Rico. Dodatek wprowadza do gry pola Las oraz nowe budynki: Aqueduct, Forest House, Black Market.

Cena: 24.95 z


TransAmerica

TransAmerica

Planszowa gra o kolei dla ca³ej rodziny. Rzecz dzieje siê w Ameryce 19-tego wieku - za oceanem zacz±³ siê w³a¶nie okres nazywany Wiekiem Pary - niesamowity boom na linie kolejowe.

Cena: 149.95 z


Monopoly - edycja europejska

Monopoly - edycja europejska

Klasyczna gra ekonomiczna teraz z banknotami Euro!. Monopoly zmienia siê wraz z otaczaj±cym go ¶wiatem i dlatego postanowi³o uczciæ wprowadzenie do Europy nowej, wspólnej waluty.

Cena: 139.95 z


Bootleggers

Bootleggers

¦wietna gra w klimatach prohibicji. Jest styczeñ 1921 r. Ju¿ od roku panuje prohibicja i wygl±da na to, ¿e 18.

Cena: 204.95 z


Industria

Industria

Sympatyczna gra ekonomiczna. Familijna gra odzwierciedlaj±ca sze¶æset lat rozwoju przemys³u.

Cena: 119.95 z


Monopoly Star Wars - Saga Edition

Monopoly Star Wars - Saga Edition

Monopoly w edycji Star Wars!. Ta wersja Monopoly bazuje na wszystkich sze¶ciu czê¶ciach sagi Star Wars.

Cena: 189.95 z


Settlers of Catan 5-6 Players

Settlers of Catan 5-6 Players

Rozszerzenie dla 6 graczy (wersja angielska). Rozszerzenie do rewelacyjnej gry Settlers of Catan pozwalaj±ce na w³±czenie dodatkowych 2 osób do gry.

Cena: 84.95 z


Puerto Rico (edycja niemiecka)

Puerto Rico (edycja niemiecka)

Niemiecka edycja doskona³ej gry ekonomicznej. Poszukiwacz z³ota, kapitan, burmistrz, handlarz, osiedleniec.

Cena: 124.95 z


Anno 1503 Das Brettspiel

Anno 1503 Das Brettspiel

Strategiczno-ekonomiczna gra planszowa. Dzielni odkrywcy natrafiaj± w swych ¿aglowcach na wyspy, których nie umieszczono jeszcze na mapach.

Cena: 139.95 z


Cities & Knights of Catan 5-6 Players

Cities & Knights of Catan 5-6 Players

Dodatek do gry dla 6 graczy. Dodatek zawiera dwa komplety elementów potrzebnych dla 5 i 6 graczy do Osadników z Catanu z dodatkiem Miasta i Rycerze.

Cena: 89.95 z


Caylus (edycja niemiecka)

Caylus (edycja niemiecka)

Druga edycja doskona³ej gry ekonomicznej. Jest rok 1289. Wraz z rozwojem terenów granicznych Królestwa Francji, Król Filip postanowi³ zbudowaæ nowy zamek.

Cena: 129.95 z


Goa (edycja angielska)

Goa (edycja angielska)

Handel w portugalskiej kolonii. W roku 1498 ekspedycja prowadzona przez Vasco da Gamê dotar³a do Calicut w Indiach.

Cena: 129.00 z


Railroad Tycoon: The Boardgame

Railroad Tycoon: The Boardgame

Planszówka na podstawie gry komputerowej. Jest rok 1830 - czas gwa³townego rozwoju kolei ¿elaznej w Ameryce.

Cena: 199.95 z


Vegas Showdown

Vegas Showdown

Zbuduj swoje w³asne kasyno. To Vegas, dziecinko! Ty i Twoi przyjaciele - milinerzy inwestujecie trochê drobnych w ziemiê w sercu Las Vegas.

Cena: 199.95 z


Funkenschlag (Power Grid)

Funkenschlag (Power Grid)

Zarabiaj na w³asnej sieci energetycznej. Gra autorstwa utalentowanego projektanta Friedemanna Friese (znanego m.

Cena: 119.95 z


Funkenschlag: Italy / France

Funkenschlag: Italy / France

Dodatkowa mapa do gry Power Grid. Ta nowa dwustronna mapa pozwoli Ci graæ w Power Grid na zupe³nie nowych terenach Francji i W³och.

Cena: 39.95 z


Anno 1503 The Boardgame

Anno 1503 The Boardgame

Strategiczno-ekonomiczna gra planszowa. Dzielni odkrywcy natrafiaj± w swych ¿aglowcach na wyspy, których nie umieszczono jeszcze na mapach.

Cena: 199.95 z


Serenissima The Boardgame

Serenissima The Boardgame

Strategiczno-ekonomiczna gra planszowa. W XIV wieku Atlantyk by³ oceanem bezkresnym, a Ameryka jeszcze nie zosta³a odkyta.

Cena: 215.00 z


Santiago

Santiago

Nagrodzona gra ekonomiczna. Temat gry dobrze koresponduje z gor±cym latem, jakie mieli¶my tego roku - chodzi w niej o odpowiednie nawadnianie pól.

Cena: 93.00 z


Caylus (edycja angielska)

Caylus (edycja angielska)

Druga edycja doskona³ej gry ekonomicznej. Jest rok 1289. Wraz z rozwojem terenów granicznych Królestwa Francji, Król Filip postanowi³ zbudowaæ nowy zamek.

Cena: 139.95 z


EuroRails

EuroRails

Gra ekonomiczna gdzie prowadzi siê linie kolejowe rysuj±c po planszy.. Eurorails to kolejna pozycja w serii rysowanych gier kolejowych Mayfair, obok Empire Builder, Lunar Rails i India Rails.

Cena: 173.00 z


Seafarers of Catan 5-6 Player Expansion

Seafarers of Catan 5-6 Player Expansion

Dodatek do Seafarers. .

Cena: 84.95 z


Blue Moon City

Blue Moon City

Niezwyk³a gra Rainera Knizii !. Niegdy¶ wspania³e i pe³ne przepychu Miasto B³êkitnego Ksiê¿yca dzi¶ le¿y zrujnowane.

Cena: 149.95 z


Oltre Mare

Oltre Mare

Morze ¦ródziemne jest terenem zmagañ weneckich kupców, których drugim domem jest Morze ¦ródziemne.

Cena: 126.00 z


¯eglarze z Catanu

¯eglarze z Catanu

Dodatek do Osadników z Catanu. Minê³y lata, a wyspa Catan zosta³a skolonizowana. ¯±dni przygód mieszkañcy spogl±dali coraz czê¶ciej na morze - w kierunku nowych l±dów.

Cena: 89.95 z


Smugglers of the Galaxy

Smugglers of the Galaxy

Epicka gra science-fiction. Smugglers of the Galaxy to przygodowa gra planszowa, w której gracze wcielaj± siê w role przemytników i podró¿uj± swobodnie po galaktyce.

Cena: 149.95 z


Monopoly Lord of the Rings

Monopoly Lord of the Rings

Odb±d¼ podró¿ z Dru¿yn± Pier¶cienia i zaw³adnij terytoriami ¦ródziemia w tym wyj±tkowym wydaniu klasycznej gry MONOPOLY.

Cena: 189.95 z


Siena

Siena

Rewelacyjna gra ekonomiczna. W 1338 r. rada miejska w Sienie zleci³a s³ynnemu arty¶cie Ambrogio Lorenzettiemu namalowanie fresku przedstawiaj±cego miasto oraz jego handel.

Cena: 124.95 z


La Citta

La Citta

Ta osadzona w realiach w³oskiej prowincji gra przedstawia rozmaite miasta-pañstwa walcz±ce o populacjê.

Cena: 169.95 z


Himalaya

Himalaya

Akcja gry toczy siê po¶ród pokrytych wiecznym ¶niegiem szczytów - najwy¿szych gór ¶wiata - Himalajów.

Cena: 129.95 z


Himalaya Extension 5 & 6

Himalaya Extension 5 & 6

Dodatek dla 5-6 graczy. Wraz z wiosn± w górach nadesz³a pora roztopów. Wysokogórskie szlaki na nowo staj± siê dostêpne.

Cena: 89.95 z


Wysokie Napiêcie (Power Grid)

Wysokie Napiêcie (Power Grid)

Doskona³a gra ekonomiczna. Zarabianie pieniêdzy na elektryczno¶ci? Zbijanie kokosów na elektryczno¶ci? Co za ¶wietny pomys³.

Cena: 109.95 z


Wysokie Napiêcie: Europa Centralna / Beneluks

Wysokie Napiêcie: Europa Centralna / Beneluks

Rozszerzenie do gry Wysokie Napiêcie. Dodatek do gry Wysokie Napiêcie zawiera dwustronn± planszê z map± krajów Europy Centralnej oraz map± krajów Beneluksu.

Cena: 30.00 z


Yspahan

Yspahan

W 1598 roku Yspahan jest stolic± Imperium Perskiego. Po³o¿one w centrum ¶wiata, miasto to prze¿ywa pe³ny rozkwit kultury i handlu.

Cena: 139.00 z


Hacienda (Hazienda)

Hacienda (Hazienda)

Zostañ farmerem w Ameryce Po³udniowej. Hacienda (znana te¿ jako Hazienda) to gra, w której gracze wspó³zawodnicz± o tereny w na po³udniowoamerykañskiej Pampie.

Cena: 124.95 z


Go West!

Go West!

Pod koniec XVIII w. szybko rosn±ca populacja Stanów Zjednoczonych Ameryki zaczê³a okazywaæ coraz wiêksze zainteresowanie Dzikim Zachodem.

Cena: 119.95 z


Heart of Africa

Heart of Africa

Na pocz±tku XIX wieku Afryka przesta³a byæ tajemnicza. Jednak¿e wielkie po³acie tak zwanego czarnego kontynentu by³y wci±¿ nieodkryte.

Cena: 179.95 z


Alexander the Great

Alexander the Great

W grze Alexander the Great: Narodziny Imperium gracze pod±¿aj± ¶ladami najs³ynniejszego króla Macedonii.

Cena: 179.97 z


Bison

Bison

Poprowad¼ swoje plemiê na ¿yzne ziemie i lasy!. Gra planszowa BISON osadzona jest w czasach, zanim biali ludzie zasiedlili pó³nocno-zachodni± czê¶æ Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Cena: 119.95 z


Mesopotamia

Mesopotamia

Mezopotamia. Kolebka Cywilizacji.. MEZOPOTAMIA. Kolebka Cywilizacji jest ekscytuj±c± gr± planszow± dla 2-4 graczy.

Cena: 159.95 z


Keythedral

Keythedral

Zbuduj najwiêksze osady i najwiêksz± katedrê. Kethedral to gra przypominaj±ca nieco bestsellerowych Osadników z Catanu - jednak wyeliminowano z niej prawie kompletnie element losowy.

Cena: 119.95 z


Hanza (Hansa)

Hanza (Hansa)

W XIV w pó³nocnej Europie zosta³a zawi±zana Liga Hanzeatycka (popularnie zwana Hanz±), która gromadzi³a nadmorskie miasta handlowe pobrze¿a Morza Pó³nocnego i Ba³tyckiego.

Cena: 114.95 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje