e-mail sitemap strona gwna
Neuroshima
NeuroshimaBilety lotnicze do USA
Werewolf The Forsaken
Werewolf The Forsaken
Abalone - wietna logiczna gra dla 2 osb
Abalone - wietna logiczna gra dla 2 osb
Mutant Chronicles Warzone
Mutant Chronicles Warzone

Gry planszowe i towarzyskie - Ró¿ne


Chiñczyk

Chiñczyk

Klasyczna gra planszowa. Plansza, kostka, pionki - jednym s³owem: Chiñczyk. Znany te¿ pod nazw± Cz³owieku nie irytuj siê.

Cena: 9.95 z


Chiñczyk Mini

Chiñczyk Mini

Mini wersja klasycznego chiñczyka. Plansza, kostka, pionki- jednym s³owem: Chiñczyk. Znany te¿ pod nazw± Cz³owieku nie irytuje siê.

Cena: 9.95 z


Cluedo

Cluedo

Planszowa gra towarzyska. Mówicie, ¿e zosta³ zamordowany?Nie ulega w±tpliwo¶ciTylko przez kogo, gdzie i jak? Na te pytania bêdziesz musia³ odpowiedzieæ jako pierwszy.

Cena: 85.00 z


Pamiêæ doskona³a

Pamiêæ doskona³a

Pamiêciowa gra towarzyska. Kto zbierze wiêcej par, wygrywa! Ciekawy wariant gry MEMO polegaj±cej na odkrywaniu obrazków parami i zapamiêtywaniu ich po³o¿enia.

Cena: 20.00 z


Ruchoma wie¿a

Ruchoma wie¿a

.

Cena: 27.50 z


Scotland Yard

Scotland Yard

Planszowa Gra towarzyska. Rewelacyjna gra towarzyska, przeznaczona dla 3-6 graczy. Wielka, dok³adna plansza przedstawia miasto z sieci± po³±czeñ autobusowych.

Cena: 89.95 z


Twister Party

Twister Party

Nowo¶æ - Twister w wersji imprezowo-wycieczkowej. Twister z porêczn± torb± - dobrze znana wszystkim specjalna mata oraz tarcza do losowania w kszta³cie frisbee.

Cena: 85.00 z


YahTzee!

YahTzee!

Towarzyska gra ko¶ciana. Wiek: 8+Ilo¶æ graczy: 1+Najlepiej sprzedaj±ca siê na ¶wiecie gra ko¶ciana! Pude³ko zawiera specjaln± podstawkê do gry, 5 ko¶ci, kubek, 2 o³ówki i instrukcjê.

Cena: 17.95 z


Milionerzy - Sport

Milionerzy - Sport

Dodatkowe pytania do milionerów. Zestaw z dodatkowymi pytaniami do Milionerów, bêd±cy jednocze¶nie samodzieln± gr±.

Cena: 79.90 z


Milionerzy - Rozrywka

Milionerzy - Rozrywka

Dodatkowe pytania do milionerów. Zestaw z dodatkowymi pytaniami do Milionerów, bêd±cy jednocze¶nie samodzieln± gr±.

Cena: 79.90 z


Tajemnice Labiryntu

Tajemnice Labiryntu

Planszowa gra logiczna. Kiedy gramy - trzeszcz± ¶ciany! Szalona zabawa w polowanie na skarby, duchy i smoki.

Cena: 75.90 z


Bingo

Bingo

Tradycyjna gra losowa. Gra dla 3-10 graczy w wieku od 8 lat.Znana gra losowa rodem z Ameryki. Towarzyszy jej dreszczy emocji, bowiem dobra passa przeplata siê ze z³±.

Cena: 22.95 z


Jenga

Jenga

Szalona gra towarzyska. Jenga ma ju¿ mnóstwo fanów. Mimo ¿e tak prosta, okazuje siê niezwykle ciekaw±, wci±gaj±c± i zabawn± gr±.

Cena: 54.95 z


Wreckage

Wreckage

Postapokaliptyczna arena i samochody!. W postapokaliptycznym ¶wiecie Wreckage, krajobraz to praktycznie pustynia.

Cena: 99.95 z


Arena Maximus

Arena Maximus

Szalone wy¶cigi rydwanów!. Dla chwa³y Cesarza, ci odwa¿ni je¼d¼cy rydwanów staj± dzi¶ przed wami na najbardziej niebezpiecznym torze wy¶cigowym kiedykolwiek wymy¶lonym - Arena Maximus.

Cena: 44.95 z


Toru

Toru

Z³ap by wygraæ. Skompletuj monety i ¶cigaj siê by z³apaæ smoka. .

Cena: 89.00 z


Na sygnale

Na sygnale

Wyborna, lekka gra dla fanów Wiochmen Rejsera!. Najnowsza produkcja twórców kultowego Wiochmen Rejsera.

Cena: 25.00 z


Gulo Gulo

Gulo Gulo

Sympatyczna gra dla dzieci. M³ody Gulo zosta³ schwytany przez samicê sêpa gdy próbowa³ ukra¶æ jej jajo i teraz jest uwiêziony.

Cena: 79.95 z


That's Life! (Verflixxt!)

That's Life! (Verflixxt!)

Ten siê ¶mieje, kto siê ¶mieje ostatni.. Plansza gry sk³ada siê z ¿etonów ¶cie¿ki z numerami od -10 do +10.

Cena: 79.95 z


PitchCar Mini

PitchCar Mini

Szalone wy¶cigi samochodowe. Zbuduj swoj± w³asn± trasê, wybierz samochód... i pstryknij go! Musisz wybraæ najlepsz± trajektoriê i tak pokierowaæ swój bolid.

Cena: 139.95 z


Formula De Mini

Formula De Mini

Wy¶cigi F1. .

Cena: 79.95 z


Villa Paletti

Villa Paletti

Gracze staraj± siê dodawaæ nowe kolumny, aby uczyniæ VILLÊ PALETTI najwy¿sz±, jak to tylko mo¿liwe.

Cena: 129.00 z


Mr. Clown - ¦mieszny Pan

Mr. Clown - ¦mieszny Pan

Zadaniem gracza jest ucharakteryzowaæ clowna wed³ug wzoru podanego na karcie. Trzeba zrobiæ to szybko, bo po 30 sekundach clown traci cierpliwo¶æ.

Cena: 37.00 z


Jungle Speed

Jungle Speed

Szalona gra towarzyska. Gra, w której liczy siê zrêczno¶æ i spostrzegawczo¶æ. Ka¿dy z graczy dostaje karty.

Cena: 24.95 z


Emira

Emira

W grze EMIRA gracze wcielaj± siê w bogatych wschodnich szejków sprzed wieków. Twoim zadaniem jest przekonaæ jak najwiêcej wspania³ych ksiê¿niczek by przy³±czy³y siê do Twego pa³acu.

Cena: 159.95 z


Ave Caesar

Ave Caesar

Wy¶cigi rydwanów w staro¿ytnym Rzymie.. Akcja gry dzieje siê w rzymskim Koloseum. Za pomoc± kart uczestnicy przemieszczaj± rydwany po czê¶ciowo zmiennym torze.

Cena: 99.95 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje