e-mail sitemap strona gwna
Reef Encounter
Reef EncounterBilety lotnicze do USA
Thurn und Taxis
Thurn und Taxis
Neuroshima Detroit
Neuroshima Detroit
Age of Mythology - gra planszowa
Age of Mythology - gra planszowa

Dla najm³odszych - Quizy


Kot w Worku

Kot w Worku

Elementy z grubej tektury umieszczone s± w woreczku, dziecko za pomoc± dotyku musi rozpoznaæ, co przedstawia wylosowany element.

Cena: 28.95 z


Quiz : Gdzie raki zimuj±

Quiz : Gdzie raki zimuj±

Gra sk³ada siê ze 180 kart z pytaniami. Jest ich a¿ 720! Prowadz±cy grê czyta pytanie. Gracze oceniaj±c swoj± wiedzê na dany temat, deklaruj± za ile punktów chc± odpowiadaæ.

Cena: 14.95 z


Quiz: Karta Rowerowa

Quiz: Karta Rowerowa

Gracze losuj± miejsca i w trakcie gry zmierzaj± do nich. W trakcie jazdy natrafiaj± na pola ze znakami zapytania.

Cena: 28.95 z


Quiz: Lektury

Quiz: Lektury

Gra pozwalaj±ca zapoznaæ siê z literatur± polsk± i ¶wiatow±. Wiek: 12-16Ilo¶æ graczy: 1-4Quiz zawiera zbiór z³otych my¶li - cytatów oraz 116 pytañ i odpowiedzi pozwalaj±cych w toku rado.

Cena: 26.90 z


Nasz wiek XX

Nasz wiek XX

Gra dla ca³ej rodziny. Fascynuj±ca wêdrówka po dwudziestym wieku. Pytania dotycz± istotnych wydarzeñ ostatniego stulecia.

Cena: 14.95 z


Quiz o cywilizacji 1

Quiz o cywilizacji 1

.

Cena: 41.90 z


Quiz o cywilizacji 2

Quiz o cywilizacji 2

.

Cena: 41.90 z


Quiz o Przys³owiach - Do trzech Razy Sztuka

Quiz o Przys³owiach - Do trzech Razy Sztuka

Quiz poszerza znajomo¶æ przys³ów oraz wyja¶nia ich znacznie. Dziewiêædziesi±t obrazków ilustruje dziewiêædziesi±t przys³ów - gracze musz± odgadn±æ, o jakie przys³owie chodzi.

Cena: 32.95 z


Quiz Co Krokodyl Jada na Obiad

Zagadki Smoka Obiboka

Zagadki Smoka Obiboka

Gra dla dzieci. Gra zawiera 135 kart. Na ka¿dej z nich z jednej strony znajduje siê rymowana zagadka, a na odwrocie - kolorowa ilustracja - odpowied¼ na zagadkê.

Cena: 34.95 z


Nowe Zagadki Smoka Obiboka

Nowe Zagadki Smoka Obiboka

Gra zawiera 135 kart. Na ka¿dej z nich z jednej strony znajduje siê rymowana zagadka, a na odwrocie - kolorowa ilustracja - odpowied¼ na zagadkê.

Cena: 34.95 z


Zgaduj Zgadula

Zgaduj Zgadula

Zabawka edukacyjna. Wiek: 4-7Ilo¶æ graczy: 1-4Gra polega na odgadywaniu wierszowanych zagadek, które umieszczone s± na kartach.

Cena: 16.95 z


Encyklopedia - Mózg elektronowy

Quiz: Dlaczego Koty Maj± W±sy

Quiz: Dlaczego Koty Maj± W±sy

Zabawny quiz dla najm³odszych. Wiek: 6-10Ilo¶æ graczy: 2-6Quiz zawiera 540 pytañ wydrukowanych na 90 kartach.

Cena: 32.95 z


Quiz ortograficzny: G¿eg¿ó³ka ma du¿y brzuch

Quiz ortograficzny: G¿eg¿ó³ka ma du¿y brzuch

Gra umo¿liwia wzrokowe zapamiêtywanie poszczególnych wyrazów, co jest kluczem do opanowania ortografii.

Cena: 32.95 z


Mój Pierwszy Quiz

Mój Pierwszy Quiz

Obrazkowy Quiz dla przedszkolaków. W trakcie gry zapraszamy dzieci do rozwi±zywania brazkowych zadañ.

Cena: 28.95 z


Eureko! Ja to wiem!

Eureko! Ja to wiem!

Jak obszerna jest twoja wiedza?Zagraj w Eureko, ja to wiem wspólnie z rodzin± lub znajomymi i przekonaj siê, jakimm zasobem wiedzy dysponujesz.

Cena: 79.00 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje