e-mail sitemap strona gwna
Twilight Imperium
Twilight ImperiumBilety lotnicze do USA
Gra o Tron
Gra o Tron
Warcraft - Gra-planszowa
Warcraft - Gra-planszowa
Werewolf The Forsaken
Werewolf The Forsaken

Dla najm³odszych - Ró¿ne


Przepychanka

Przepychanka

Gra æwicz±ca spostrzegawczo¶æ i szybko¶æ reakcji. Jak najszybciej potrafisz przepchnij na stronê przeciwnika dwa pasuj±ce do siebie potworki.

Cena: 53.00 z


Monopoly Junior

Monopoly Junior

Monopoly dla dzieci. Wersja najbardziej popularnej gry planszowej przygotowana specjalnie dla dzieci - akcja toczy siê w weso³ym miasteczku.

Cena: 79.90 z


Czarny Piotru¶

Czarny Piotru¶

Karty dla dzieci. Ulubiona karciana gra najm³odszych. Dodatkowo ksi±¿eczka o zawodach..

Cena: 10.95 z


Super Farmer

Super Farmer

¦wietna gra planszowa dla ca³ej rodziny. W grze pos³ugujemy siê dwoma ró¿nymi dwunasto¶ciennymi kostkami, na których znajduj± siê wizerunki ró¿nych zwierz±t.

Cena: 36.95 z


Super Farmer mini

Super Farmer mini

Wersja kieszonkowa Super Farmera. W grze pos³ugujemy siê dwoma ró¿nymi dwunasto¶ciennymi kostkami, na których znajduj± siê wizerunki ró¿nych zwierz±t.

Cena: 14.95 z


Figuraki

Figuraki

Gra dla dzieci pomagaj±ca æwiczyæ geometriê. W trakcie gry dzieci ucz± siê rozpoznawaæ figury geometryczne: ko³o, kwadrat, prostok±t i trójk±t.

Cena: 23.95 z


Gacek

Gacek

Gra planszowa dla dzieci. Gra sk³ada siê z sze¶ciu du¿ych tablic z bajecznie kolorowymi ilustracjami.

Cena: 34.90 z


Gdzie mieszka kret?

Gdzie mieszka kret?

Gra uczy spostrzegawczo¶ci, analizy wzrokowej i refleksu. Wiek: 3+Ilo¶æ graczy: 1-6Gdzie mieszka kret? Na polu.

Cena: 22.90 z


Krokodyl u dentysty

Krokodyl u dentysty

Trzeba odnale¼æ bol±cy z±b krokodyla i nie daæ siê z³apaæ za palec. £atwa gra dla najm³odszych dzieci.

Cena: 79.95 z


Laleczki

Laleczki

Gra dla jednego lub wiêcej dzieci. Dla jednego dziecka - zabawa w ubieranie laleczek. Du¿o piêknych ubranek daje mo¿liwo¶æ komponowania wielu ró¿nych strojów.

Cena: 23.95 z


Lotto Misie Rysie

Lotto Misie Rysie

Loteryjka obrazkowa dla dzieci. Loteryjka obrazkowa, której bohaterami s± zwierzêta. .

Cena: 10.95 z


£owca obrazków

£owca obrazków

.

Cena: 27.50 z


Memo: Zwierzaki cudaki

Memo: Zwierzaki cudaki

W trakcie gry gracze kolejno odkrywaj± po dwa obrazki. Je¿eli jest to para, to gracz j± zabiera, je¿eli nie obrazki trafiaj± na poprzednie miejsce.

Cena: 32.95 z


Mini b±czek

Mini b±czek

.

Cena: 27.50 z


Mini domino

Mini domino

Domino z obrazkami i cyframi dla dzieci. .

Cena: 10.90 z


Mini hazard

Mini hazard

.

Cena: 36.90 z


Moda i Modelki

Moda i Modelki

Gra dla dzieci i rodziców kszta³tuj±ca gust.. Wiek: 4+Ilo¶æ graczy: 1-6Ekscytuj±ca zabawa w ¶wiecie mody, w czasie której kszta³tujesz gust i wra¿liwo¶æ.

Cena: 23.90 z


Omnibus - gra w skojarzenia

Omnibus - gra w skojarzenia

45 kart, 45 dziedzin. Wygra ten, kto odnotuje najwiêcej zwyciêstw w ró¿nych dziedzinach. .

Cena: 14.95 z


Operacja

Operacja

Gra zrêczno¶ciowa dla dzieci. Mo¿esz zostaæ nas³ynniejszym chirurgiem ¶wiata, ale je¿li pope³nisz b³±d Twój pacjent da Ci o tym znaæ za pomoc± .

Cena: 83.90 z


Pañstwo Miasto Rzeka

Pañstwo Miasto Rzeka

Gra w pañstwa-miasta dla dzieci. W oprawie z pleksiglasu umieszczono znan± grê polegaj±c± na wymienianiu rzeczowników.

Cena: 29.95 z


Patyczaki

Patyczaki

Gra dla dzieci. PATYCZAKI to 60 patyczków w 4 kolorach i 8 kartek z wzorami do uk³adania. Zabawa polega na uk³adaniu obrazków z patyczków.

Cena: 36.95 z


Rodzinki

Rodzinki

Gra dla dzieci ucz±ca przyrody. Na kolorowych kartonikach zosta³y przedstawione kolejne etapy rozwoju o¶miu zwierz±t.

Cena: 40.00 z


Smocze przysmaki

Smocze przysmaki

.

Cena: 27.50 z


Sombrero czy melonik?

Sombrero czy melonik?

Gra dla ma³ych dzieci i 2 gry dla m³odzie¿y. Gra sk³ada sie z 64 kart, które po u³o¿eniu tworz± 16 portretów dzieci z ró¿nych stron ¶wiata.

Cena: 37.90 z


Sznurki i Dziurki

Sznurki i Dziurki

Obrazki, sznurki i dziurki, czyli wyszywanki bez u¿ycia ig³y. Znakomite æwiczenie dla ma³ych r±czek.

Cena: 10.95 z


Tajemnica Piramid

Tajemnica Piramid

.

Cena: 27.50 z


Tangram

Tangram

Gra dla ca³ej rodziny rozwijaj±ca wyobra¼niê. Gra dla 1-2 osób w wieku powy¿ej 7 lat. Tradycyjna chiñska uk³adanka.

Cena: 11.95 z


Têcza

Têcza

Gra i uk³adanka dla dzieci. TÊCZA to uk³adanka dla najm³odszych oraz dwie gry z kolorow± kostk±.

Cena: 22.95 z


Weso³y kramik

Weso³y kramik

Gra skojarzeniowa dla dzieci. Wiek: 3+Ilo¶æ graczy: 1+Edukacyjna uk³adanka tematyczna. Dzieci realizuj± j± w dwóch etapach.

Cena: 26.90 z


Zabawa na molo

Zabawa na molo

.

Cena: 27.50 z


Zgadnij kto to?

Zgadnij kto to?

Gra dla dzieci ucz±ca koncentracji i logicznego my¶lenia. Wiek: 6+Ilo¶æ graczy: 2Zgadnij, któr± spo¶ród tajemniczych twarzy wybra³ przeciwnik.

Cena: 79.90 z


Zoo Park

Zoo Park

Gra skojarzeniowa dla dzieci. Wiek: 3-6Ilo¶æ graczy: 1-4Uwaga, zabawa sie zaczyna! Na jarmarku zwierzêta odkry³y karuzelê.

Cena: 45.90 z


Zwierzaki - gra w pary

Zwierzaki - gra w pary

Gra dla dzieci pomagaj±ca trenowaæ pamiêæ. Identyczne jak w MEMO. Gra zawiera 76 kartoników z portretami zwierz±t.

Cena: 34.90 z


Twister

Twister

Doskona³a gra towarzyska zarówno dla dzieci jak i doros³ych!. Gra idealnie ³±cz±ca gimnastykê ze ¶wietn± zabaw±.

Cena: 69.95 z


Wygibajtus

Wygibajtus

Polski Twister. Gra ta zosta³a stworzona z my¶l± o dzieciach, ale zdecydowanie nie jest tylko dla nich.

Cena: 44.95 z


Bierki

Bierki

Klasyczna gra zrêczno¶ciowa. Klasyczne bierki, gra polegaj±ca na wyrzuceniu stosu dziwacznie zakoñczonych wide³.

Cena: 7.00 z


Misiowe Puzelki

Misiowe Puzelki

Najm³odsze dzieci mog± uk³adaæ swoje pierwsze puzelki, nieco starsze bêd± wola³y zagraæw grê z kostkami.

Cena: 10.95 z


Kubu¶ Puchatek Memory

Kubu¶ Puchatek Memory

Memory z obrazkami Kubusia Puchatka i jego przyjació³. .

Cena: 49.00 z


Monopoly Disney

Monopoly Disney

Monopol w klimacie Disney'a. Przepiêknie wykonany oryginalny Monopol w wersji Disney'owej z mnóstwem dodatkowych mo¿liwo¶ci.

Cena: 139.00 z


Buckaroo

Buckaroo

Zabawna gra zrêczno¶ciowa. .

Cena: 55.00 z


Ma³e Derby - Kostka

Ma³e Derby - Kostka

Kompaktowa wersja Chiñczyka. Liczba graczy: 2 do 4 (powy¿ej 5 lat) Cel gry: zaprowadzenie koników do ich stajni.

Cena: 9.90 z


Samotnik - Kostka

Samotnik - Kostka

Kompaktowa wersja Samotnika. Gra Samotnik cieszy³a siê ogromn± popularno¶ci± we Francji w XVIII i XIX wieku.

Cena: 9.90 z


Warcaby - Kostka

Warcaby - Kostka

Kompaktowa wersja gry warcaby. Liczba graczy: 2 (powy¿ej 5 lat) Przygotowanie do gry: obydwaj gracze uk³adaj± swe pionki na planszy.

Cena: 9.90 z


Wê¿e na drabinie - Kostka

Wê¿e na drabinie - Kostka

Gra w kostce. Liczba graczy: 2 do 4 (powy¿ej 5 lat) Cel gry: jak najszybsze doj¶cie do pola nr 100  Przebieg gry: Ka¿dy z graczy umieszcza swoje pionki na polu 1 po czym kolejno rzuca kostk±.

Cena: 9.90 z


Zamknij pude³ko - Kostka

Zamknij pude³ko - Kostka

Gra w kostce. Liczba graczy: od 2 do 6, powy¿ej 8 lat Cel gry: zamkn±æ jak najwiêcej pude³ek, trac±c jak najmniej punktów.

Cena: 9.90 z


Elefun

Elefun

Gra dla najm³odszych dzieci - trzeba z³apaæ jak najwiêcej motyli!. Z tr±by s³onia wyfruwaj± motyle - kto z³apie ich najwiêcej? Gra zrêczno¶ciowa - trzeba ³apaæ motyle w siatki.

Cena: 99.95 z


Stuku Puku

Stuku Puku

Przybijanka dla dzieci.. Je¿eli chcesz m³otkiem w gwo¼dziki postukaænie musisz do tego ¿adnej ¶ciany szukaæ;otwórz to pude³ko i stukaj dla wprawy.

Cena: 32.95 z


Pory Roku

Pory Roku

Gra dla dzieci w wieku 3-7 lat!. Loteryjka obrazkowa, porz±dkuje wiedzê dzieci o zmianach zachodz±cych w przyrodzie w ci±gu roku.

Cena: 25.95 z


Gdzie Jest ¯abka?

Gdzie Jest ¯abka?

Gra z serii - Gry i zabawy smoka Obiboka. Loteryjka dla 1 - 6 dzieci w wieku 3 - 7 lat. Gdzie jest ¿abka? Gdzie jest pi³ka? Gdzie jest myszka? Ta gra to nieustanna zabawa w chowanego.

Cena: 24.95 z


D¿ungla

D¿ungla

Jest to strategiczna gra dla dwóch osób. Wywodzi siê z dawnych form szachów chiñskichi perskich.

Cena: 23.95 z


Kwartet z Plasteliny

Kwartet z Plasteliny

Gra karciana, która na swoich kartach przedstawia siedem plastelinowych rodzin. Kto skompletuje ich najwiêcej, ten wygra.

Cena: 10.95 z


Ma³a Wielka Myszka

Ma³a Wielka Myszka

Myszka jest bohaterk± gry w przeciwieñstwa. Raz jest ma³a, raz wielka, raz weso³a raz smutna. .

Cena: 10.95 z


Guzik z Pêtelk±

Guzik z Pêtelk±

Piêkne patchworkowe ilustracje Ewy Kozyry-Pawlak. Na nich dzieci mog± wyszywaæ szlaczki i wzorki bez ig³y.

Cena: 23.95 z


Pentomino

Pentomino

Uk³adanka, która mo¿e byæ wykorzystywana jako gra dla 2 osób..

Cena: 8.30 z


Boso, Albo w Ostrogach

Boso, Albo w Ostrogach

Gra sk³ada siê z 64 kart, które po u³o¿eniu tworz± 16 portretów dzieci z ró¿nych stron ¶wiata.

Cena: 23.95 z


Statki

Statki

Bardzo popularna gra. Sprawdzona na lekcjach. Niezast±piona w podró¿y..

Cena: 8.95 z


Kim Ja Jestem?

Kim Ja Jestem?

Ciekawe, kim ja jestem? Zadam kilka pytañ i na pewno odgadnê. Zanim piasek przesypie siê w klepsydrze bêdê wiedzia³, czy jestem mysz±, parówk± czy drabin±.

Cena: 36.95 z


Poczta

Poczta

Co mamy na poczcie? Telefon, co mówi, stempelek, co stuka, koperty, naklejki i znaczki.Okienko z tabliczk±, pieni±dze i druczki, i kartki pocztowe, i paczki.

Cena: 36.95 z


Wykrywacz Metalu

Wykrywacz Metalu

Niezbêdny dla ka¿dego poszukiwacza skarbów. Nic siê przed nim nie ukryje. Kolorowa instrukcja powie ci jak zbudowaæ wykrywacz metalu i na jakiej zasadzie on funkcjonuje.

Cena: 40.00 z


Radio

Radio

Dziêki falom UKF i systemowi automatycznego wyszukiwania programów mo¿esz szybko znale¼æ ulubion± stacjê.

Cena: 40.00 z


Zegar na Colê

Zegar na Colê

Zmontuj zegar, nalej coli, zegar zacznie chodziæ. Kolorowa instrukcja powie Ci, jak zbudowaæ prawdziwy zegar z wy¶wietlaczem cyfrowym i jak on funkcjonuje.

Cena: 40.00 z


Domino - Kolory

Domino - Kolory

Gra zawiera27 elementów obrazkowego domina.Gra uczy kolorów.Æwiczy spostrzegawczo¶æ..

Cena: 21.95 z


Lotto - Dom

Lotto - Dom

W pude³ku znajduj± siê 4 du¿e plansze i 24 ma³e obrazki, wykonane z grubej i twardej tektury. Zabawa polega na wyszukiwaniu szczegó³ów.

Cena: 21.95 z


Memo - Zabawki

Memo - Zabawki

Twoje pierwsze Memo!Gra zawiera 24 kwadraty, wykonane z grubej tektury. Zabawa polega na zbieraniu par.

Cena: 21.95 z


Puzzle - Zwierzêta

Puzzle - Zwierzêta

Twoje pierwsze puzzle!Gra zawiera 4 puzzle 4,6,9,12 elementowe. Elementy puzzli wykonane s± z grubej tektury.

Cena: 21.95 z


Memo Pasje i Marzenia

Memo Pasje i Marzenia

.

Cena: 10.95 z


Unia Europejska

Unia Europejska

Dwustrona gra planszowa, dziêki której dzieci bêd± mia³y okazjê zaznajomiæ siê z now±, rozszerzon± Wspólnot± Europejsk±.

Cena: 35.00 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje