e-mail sitemap strona gwna
Piraci: Crka Gubernatora
Piraci: Crka GubernatoraBilety lotnicze do USA
Duel Masters
Duel Masters
Warcraft - Gra-planszowa
Warcraft - Gra-planszowa
WarCry
WarCry

Gry planszowe i towarzyskie - Przygodowe


Magdar

Magdar

Gra fantasy, o kopaniu zbyt g³êboko!. Prowadzeni swym pragnieniem posiadania bezcennego mithrilu i warto¶ciowych klejotów, krasnoludy kopa³y g³eboko.

Cena: 99.90 z


Runebound (2nd edition)

Runebound (2nd edition)

Planszowa gra fantasy, edycja angielska. Zbieraj± siê magowie dysponuj±cy mrocznymi si³ami... budz± siê staro¿ytne moce, lodowate zimno opanowa³o ziemie.

Cena: 199.95 z


Zombies!!!

Zombies!!!

Ciekawa gra o... wycinaniu zombich. Prosta gra, w której gracze wcielaj± siê w ludzi uwiêzionych w mie¶cie pe³nym ¿ywych trupów.

Cena: 139.95 z


When Darkness comes... The Awakening

When Darkness comes... The Awakening

Kombinacja gry planszowej i RPG... dla ludzi o mocnych nerwach. When Darkness Comes to gra uk³adankowa która ³±czy w sobie grê fabularn± z gr± planszow±.

Cena: 159.95 z


Lord of the Rings: The Boardgame

Lord of the Rings: The Boardgame

Planszowa gra wymagaj±ca wspó³pracy wszystkich graczy. Twoim zadaniem jest zapobiec odzyskaniu Pier¶cienia przez Saurona.

Cena: 269.95 z


Sucking Vacuum 2nd ed.

Sucking Vacuum 2nd ed.

Zwariowana gra planszowa. Jak g³osz± zasady: „celem Sucking Vacuum jest staæ siê jednym z dwóch graczy.

Cena: 99.95 z


Drakon

Drakon

Przygodowa gra planszowa w jêzyku polskim!. Smoczyca Drakon uwiêzi³a grupê bohaterów, która próbowa³a wkra¶æ siê do jej jamy w poszukiwaniu kosztowno¶ci.

Cena: 41.95 z


Zombies!!! 2: Zombie Corps(e)

Zombies!!! 2: Zombie Corps(e)

Dodatek do gry Zombies!!!. Dziêki rozszerzeniu mo¿emy opu¶ciæ miasto, w którym rozgrywa siê oryginalna gra w poszukiwaniu ¼ród³a epidemii w pobliskiej bazie wojskowej.

Cena: 99.95 z


Zombies!!! 3: Mall Walkers

Zombies!!! 3: Mall Walkers

Dodatek do gry Zombies!!!. Wraz z tym dodatkiem otrzymujesz 16 nowych obszarów, 32 karty wydarzeñ, 2 nowe scenariusze i kilka wyja¶nieñ zasad.

Cena: 99.95 z


Zombies!!! 3.5: Not Dead Yet

Zombies!!! 3.5: Not Dead Yet

Dodatek do gry Zombies!!!. 50 nowych kart wydarzeñ do gry Zombies (2 zestawy po 25 kart)..

Cena: 74.95 z


Return of the Heroes

Return of the Heroes

Planszowa gra fantasy. Powrót Bohaterów jest czym¶ wiêcej, ni¿ gr± planszow±, to epicka przygoda w ¶wiecie fantasy.

Cena: 189.95 z


DOOM: The Boardgame

DOOM: The Boardgame

Gra planszowa oparta na znanej grze komputerowej. UWAGA: wyczerpa³ siê nak³ad tej gry. Dodruk spodziewany jest w tym roku, ale nie znamy dok³adnej daty.

Cena: 179.95 z


Labirynt Czarnoksiê¿nika

Labirynt Czarnoksiê¿nika

Przygodowa gra planszowa. Labirynt Czarnoksiê¿nika jest gr± przeznaczona dla 2 do 4 graczy. Ka¿dy z graczy kieruje trzema postaciami nale¿±cymi do jednej z czterech ras: krasnoludów.

Cena: 48.95 z


Arkham Horror

Arkham Horror

UWAGA: wyczerpa³ siê nak³ad tej gry. Dodruk spodziewany jest w tym roku, ale nie znamy dok³adnej daty.

Cena: 174.95 z


Betrayal at House on the Hill

Betrayal at House on the Hill

Wci±gaj±ca gra przygodowa. Betrayal at House on the Hill szybko buduje atmosferê niepewno¶ci i podekscytowani.

Cena: 174.95 z


W³adca Pier¶cieni: Konfrontacja

W³adca Pier¶cieni: Konfrontacja

¦wietna gra dla 2 osób. W³adca Pier¶cieni - Konfrontacja jest swoist± interpretacj± powie¶ci Tolkiena.

Cena: 59.90 z


Sin City Board Game

Sin City Board Game

Gra planszowa bazuj±ca na fabule filmu. Czasem bywa tak, ¿e zwyciêstwo w grze planszowej oznacza…zabicie ca³ego mnóstwa ludzi… Wymuszenia.

Cena: 114.95 z


Under the Shadow of the Dragon

Under the Shadow of the Dragon

Dodatek do ¶wietnej gry przygodowej Return of the Heroes. Under the Shadow of the Dragon jako osobna gra pozwala na rozgrywkê w 1 lub 2 osoby.

Cena: 174.95 z


World of Warcraft: The Board Game

World of Warcraft: The Board Game

Gra planszowa na podstawie znanej gry MMORPG. UWAGA! W zwi±zku z blisk± premier± polskiej edycji tej gry oraz ustaleniami pomiêdzy wydawc± a firm± Blizzard.

Cena: 269.95 z


Descent: Journeys in the Dark

Descent: Journeys in the Dark

Przygodowa gra planszowa z dok³adnymi figurkami. Przemierzaj±c ¶wiat, bohaterowie zag³êbiaj± siê w mroczne podziemia, odnajduj± zapomniane miasta i odkrywaj± starodawne ruiny.

Cena: 275.00 z


Diamant

Diamant

Przygodowa gra planszowa. Adrenalina buzuje, diamentowa gor±czka nie oszczêdzi³a nikogo. I nic dziwnego: poszukiwacze kopi± coraz to g³êbiej w jaskini us³anej diamentami i próbuj± wynie¶æ z.

Cena: 79.95 z


Dungeoneer: Grobowiec Króla Nieumar³ych

Dungeoneer: Grobowiec Króla Nieumar³ych

Polska edycja ¶wietnej gry przygodowej. Król Nieumar³ych powróci³! Na jego wezwanie z grobów powstali martwi a z mroków podziemi wyleg³y przera¿aj±ce stwory.

Cena: 44.00 z


Runebound: Island of Dread

Runebound: Island of Dread

Nowy, dodatkowy obszar do gry Runebound. Zbadaj nie umieszczone jeszcze na mapach wyspy ¶wiata Runebound i u³ó¿ zaginion± mapê do os³awionej Wyspy Grozy.

Cena: 149.95 z


Runebound: Relics of Legend

Runebound: Relics of Legend

30 nowych kart przedmiotów i sojuszników. Podczas Smoczych Wojen wolne miasta Terrinoth stworzy³y dla swych czempionów potê¿ne Przedmioty.

Cena: 24.00 z


Runebound: Artifacts and Allies

Runebound: Artifacts and Allies

30 dodatkowych kart przedmiotów i sojuszników. Terrinoth to kraina wielkiej magii. Niewa¿ne czy uwiêziono j± w powszechnie stosowanych Runach.

Cena: 24.00 z


Runebound: Terrors of the Tomb

Runebound: Terrors of the Tomb

30 dodatkowych kart przygód. Od czasu Smoczych Wojen Terrinoth sta³o siê niebezpiecznym miejscem. Potê¿ne niegdy¶ imperia upad³y i kraina jest teraz upstrzona ich pozosta³o¶ciami – mroc.

Cena: 24.00 z


Runebound: The Dark Forest

Runebound: The Dark Forest

30 dodatkowych kart przygód. Populacja elfów zmniejsza siê, a lasy Terrinoth z ka¿dym mijaj±cym rokiem staj± siê coraz niebezpieczniejsze.

Cena: 24.00 z


Runebound: Crown of the Elder Kings

Runebound: Crown of the Elder Kings

30 dodatkowych kart przygód. Tysi±ce lat temu, w okresie osnutym mg³± historii, na kontynent Terrinoth przybyli Starsi Królowie.

Cena: 24.00 z


Runebound: The Scepter of Kyros

Runebound: The Scepter of Kyros

30 dodatkowych kart przygód. Zupe³nie jakby powrót Smoczych W³adców nie wystarczy³, Terrinoth zosta³o zaatakowane przez innego wroga, jeszcze bardziej niszczycielskiego i nieprzejednanego.

Cena: 24.00 z


DOOM: The Boardgame Expansion

DOOM: The Boardgame Expansion

Dodatek do bestsellerowej planszówki. Je¿eli my¶la³e¶, ¿e wydostanie siê z bazy na Marsie by³o trudne.

Cena: 149.95 z


Beowulf - The Legend

Beowulf - The Legend

Legenda o Beowulfie jest jednym z najstarszych dzie³ literatury staroangielskiej, datowanym na ok 800 roku naszej ery.

Cena: 149.95 z


Dungeoneer: Krypta Przeklêtych

Dungeoneer: Krypta Przeklêtych

Pierwszy dodatek do gry Dungeoneer. Szalony mag Ramalith, zbudowa³ labirynt podziemnych lochów, w których przeprowadza ohydne eksperymenty tworz±c coraz straszliwsze potwory.

Cena: 44.00 z


Dungeoneer: Realm of the Ice Witch

Dungeoneer: Realm of the Ice Witch

Nowy dodatek do gry Dungeoneer + koszulki gratis!. Niezwyk³a, przygodowa gra planszowa, w której planszê buduje siê z kart uk³adanych obok siebie w trakcie gry.

Cena: 89.95 z


Runebound: Midnight Expansion

Runebound: Midnight Expansion

Runebound w ¶wiecie Midnight. Ten zupe³nie nowy dodatek do Runebounda ³±czy ekscytuj±ce zasady gry planszowej Runebound z bestsellerowym ¶wiatem fantasy Midnight.

Cena: 159.95 z


Fury of Dracula

Fury of Dracula

Sezon polowañ na wampiry - rozpoczêty!. Jest rok 1898. Osiem lat temu Ksi±¿ê Dracula przyby³ do Londynu z zamiarem stworzenia armii nieumar³ych.

Cena: 174.95 z


Dungeoneer: Smoki Zapomnianych Pustkowi

Dungeoneer: Smoki Zapomnianych Pustkowi

Kolejny dodatek do Dungeoneera. Wieki temu, magia Staro¿ytnych Lordów zamieni³a ¿yzne równiny w pustkowia.

Cena: 44.00 z


Fearsome Floors (Finstere Flure)

Fearsome Floors (Finstere Flure)

Gra o... uciekaniu przed zombiakami. Finstere Flure (lub „Z³owieszcze Korytarze”) to nowa rozbudowana gra autorstwa Friedemanna Friese: Fabu³a we wspania³y sposób kontynuuje sagê.

Cena: 74.95 z


Runebound

Runebound

Przygodowa gra z figurkami. Mroczni w³adcy gromadz± si³y, staro¿ytne moce budz± siê z letargu, a krainê ogarnia ca³un grozy.

Cena: 149.90 z


Amazonas

Amazonas

Wielka przygoda w d¿ungli amazoñskiej czeka!. Jest XIX wiek, a Ty przyby³e¶ do bujnych tropikalnych d¿ungli Amazonii, w poszukiwaniu rzadkich zwierz±t I ro¶lin.

Cena: 134.95 z


Arkham Horror: Curse of the Dark Pharaoh

Arkham Horror: Curse of the Dark Pharaoh

Dodatek do Arkham Horror. Wygl±da to do¶æ niegro¼nie. Ot po prostu pokój pe³en jakich¶ zakurzonych staro¿ytnych rzeczy, wykopanych gdzie¶ w Egipcie ze starego grobowca.

Cena: 89.95 z


Plunder

Plunder

Piracka gra przygodowa. Obejmij dowodzenie nad w³asnym pirackim okrêtem i ¿egluj po morzach szukaj±c ukrytych skarbów.

Cena: 128.00 z


Runebound: Spiritbound Class Deck

Runebound: Spiritbound Class Deck

Nowe zasady dotycz±ce postaci!. Sky breaks openWhat comes down?Death or life? ~ Spirit RiddleThe Spiritbound character deck introduces new mechanics and rules for character advancement and interactio.

Cena: 39.95 z


Runebound: Wildlander Class Deck

Runebound: Wildlander Class Deck

Dodatek do Runbounda.. It's not something you learn. It's something you are. You can't fake it - the forest, the animals, they'll know.

Cena: 39.95 z


Expedition

Expedition

W staro¿ytnej ¶wi±tyni, w d¿ungli, pojawi³y siê 24 statuetki ma³p. Rozpoczyna siê pasjonuj±ca ekspedycja po skarby.

Cena: 63.00 z


Heroscape

Heroscape

Gra planszowa i bitewna w jednym z fantastycznymi, pomalowanymi figurkami. Wyobra¼ sobie Bitwê Wszechczasów.

Cena: 254.95 z


D&D Gra Przygodowa

D&D Gra Przygodowa

Planszowa wersja D&D. Wkrocz do ¶wiata przygody i wyobra¼ni!Zostañ bohateremWciel siê w rolê odwa¿nego wojownika.

Cena: 85.00 z


Mystery of the Abbey (Tajemnica Opactwa)

Mystery of the Abbey (Tajemnica Opactwa)

Planszowa gra detektywistyczna. UWAGA: nak³ad gry siê wyczerpa³. Dodruk przewidywany jest na 2007 rok, ale nie zosta³a podana data produkcji.

Cena: 129.95 z


Shadows over Camelot

Shadows over Camelot

¦wietna gra przygodowa. Gra przygodowa, w której gracze - jako Rycerze Okr±g³ego Sto³u - wspó³pracuj± ze sob± w celu obrony zamku Camelot.

Cena: 159.95 z


Dungeon Twister

Dungeon Twister

¦wietna gra przygodowa dla 2 graczy. Ta gra to epickie wspó³zawodnictwo dwóch grup poszukiwaczy przygód, o ró¿nych zdolno¶ciach, którzy zostali uwiêzieniu w podziemiach.

Cena: 119.95 z


Legenda: Czas Bohaterów

Legenda: Czas Bohaterów

Planszowa gra przygodowa w klimatach Magii i Miecza. Przed wiekami, kiedy krainy z dawna zapomniane têtni³y ¿yciem a przera¿aj±ce stwory st±pa³y po ziemi narodzi³e¶ siê Ty.

Cena: 85.00 z


Shadows over Camelot - A Company of Knights

Shadows over Camelot - A Company of Knights

Piêknie pomalowane figurki do Shadows over Camelot.. Zestaw zawiera 8 w pe³ni pomalowanych figurek rycerzy Okr±g³ego Sto³u.

Cena: 64.95 z


World of Warcraft: Gra Planszowa

World of Warcraft: Gra Planszowa

Polska edycja ¶wiatowego hitu. Ta potê¿na, przepe³niona figurkami, ¿etonami i innymi elementami gra planszowa zosta³a zaprojektowana przez Christiana T.

Cena: 260.00 z


Piraci: Córka Gubernatora

Piraci: Córka Gubernatora

Zostañ prawdziwym piratem z Karaibów!. Niedawno jeszcze Gubernator Archipelagu by³ cz³owiekiem szczê¶liwym, op³ywaj±cym w dostatki i ciesz±cym siê powodzeniem.

Cena: 69.00 z


Dungeon Twister: Paladins & Dragons

Dungeon Twister: Paladins & Dragons

Dodatek do ¶wietnej gry przygodowej. Pierwsze rozszerzenie do gry Dungeon Twister wprowadza nowe postaci, przedmioty i pomieszczenia.

Cena: 119.95 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje