e-mail sitemap strona gwna
Neuroshima
NeuroshimaBilety lotnicze do USA
Reef Encounter
Reef Encounter
Call of Cthulhu CCG
Call of Cthulhu CCG
Piraci: Crka Gubernatora
Piraci: Crka Gubernatora

Gry planszowe i towarzyskie - Logiczne


GO Deska Goban 2

GO Deska Goban 2

Plansza do gry w GO. Standardowa plansza do gry w GO. Drewno dobrej jako¶ci, 2cm grubo¶ci,  precyzyjne linie i wersja 13 na odwrocie.

Cena: 65.00 z


GO Deska Goban 4

GO Deska Goban 4

Lepsza plansza do gry w GO. Eksluzywna plansza do gry w GO. Drewno bardzo wysokiej jako¶ci, 37 mm grubo¶ci,  precyzyjne linie.

Cena: 114.95 z


GO Kamienie Komfort

GO Kamienie Komfort

Kamienie do gry w GO. Komplet kammieni szklanych 2x180 sztuk w pojemnikach tekturowych. Rozmiar: 22mm x 8,5 mm.

Cena: 65.00 z


Mastermind

Mastermind

Towarzyska gra logiczna. Udowodnij swoje umiejêtno¶ci dedukcji i logicznego my¶lenia w pojedynku na dwie g³owy.

Cena: 79.00 z


Warcaby i Backgammon

Warcaby i Backgammon

Zestaw 2 gier. Obydwie gry przeznaczone s± dla 2 osób. W grze BACKGAMMON wykorzystywane s± dwie kostki, kostka podwajaj±ca oraz specjalna charakterystyczna plansza z trójk±tnymi polami.

Cena: 28.95 z


Bitwa morska

Bitwa morska

Rozbudowana gra w okrêty. Wiek: 7+Ilo¶æ graczy: 2B±d¼ wielkim admira³em - zniszcz okrêty przeciwnika.

Cena: 89.95 z


Connect4

Connect4

Towarzyska gra logiczna. Wiek: 6+Ilo¶æ graczy: 2 My¶l strategicznie i pierwszy u³ó¿ 4 ¿etony w linii.

Cena: 59.95 z


Slotter

Slotter

Logiczna gra dla 2-4 osób. Gra, w której ka¿dy ruch to nowy obrót sprawy! Pionowa plansza sk³ada siê z kó³ po³±czonych ze sob± poprzez planszê (obrót górnym ko³em po jednej stronie obra.

Cena: 39.90 z


GO Atari Go

GO Atari Go

Mini zestaw do gry w GO. Od czterech tysiêcy lat ludzie pasjonuj± siê gr± GO. Gr± tak niezwyk³±, ¿e mówi siê o niej i¿ zosta³a odkryta, a nie wymy¶lona.

Cena: 26.95 z


Okrêty

Okrêty

gra w statki. Strzelaj do wrogich okrêtów, podaj±c wspó³rzêdne atakowanych pól. Wygrywa ten, kto pierwszy zatopi flotê przeciwnika, z³o¿on± z piêciu jednostek.

Cena: 29.00 z


Backgammon, Warcaby, Szachy

Backgammon, Warcaby, Szachy

zestaw 3 gier. Niepowtarzalna kombinacja strategii i szczê¶cia. Szybkie tempo rozgrywki i nieustannie zmieniaj±ca siê sytuacja na planszy to g³ówne atuty tej gry.

Cena: 13.00 z


Tantrix - Game Pack

Tantrix - Game Pack

Zestaw 56 p³ytek do gry. Tantrix Game Pack sk³ada siê z 56 kolorowych, ponumerowanych p³ytek w ³adnym i praktycznym woreczku podró¿nym.

Cena: 89.90 z


Quarto Classic

Quarto Classic

Obsypana nagrodami logiczna gra dla 2 osób. Ta gra dla 2 osób chyba otrzyma³a najwiêcej nagród na ca³ym ¶wiecie spo¶ród gier logicznych.

Cena: 125.00 z


Quixo Classic

Quixo Classic

Licz±ca ju¿ ponad 15 lat gra dla 2 osób. Niech nie zwiedzie Ciê wygl±d gry. Kojarzyæ siê mo¿e ona ze znanym Kó³ko i krzy¿yk, ale jest ona znacznie trudniejsza.

Cena: 125.00 z


Pylos Classic

Pylos Classic

Wci±gaj±ca gra dla 2 osób. To jedna z tych gier, gdzie proste zasady umo¿liwiaj± granie dziesiêcioletniemu dziecku i jednocze¶nie daj± pole do popisu osobom doros³ym.

Cena: 125.00 z


Ingenious

Ingenious

Gra logiczna dla 4,a nawet dla 1 gracza!. Ingenious to nowa, abstrakcyjna gra znanego twórcy Reinera Knizia (autor takich gier jak Zaginione Miasta, Tygrys i Eufrat).

Cena: 145.00 z


Abalone Quattro

Abalone Quattro

Doskona³a gra logiczna tym razem dla...4 osób!. Nareszcie mo¿esz zagraæ w Abalone w 4 osoby!! Abalone to fascynuj±ca gra.

Cena: 168.00 z


Lord of the Rings - The Confrontation: Deluxe Edition

Lord of the Rings - The Confrontation: Deluxe Edition

Logiczna gra dla 2 osób, wydanie kolekcjonerskie!. To wyj±tkowe wydanie cenionej pozycji autorstwa Reinera Knizii.

Cena: 147.00 z


GO Kamienie Pro+

GO Kamienie Pro+

komplet kamieni do GO. Komplet kammieni szklanych 2x180 sztuk. Rozmiar: 22mm x 11,7 mm. .

Cena: 229.95 z


GO Kamienie Pro

GO Kamienie Pro

komplet kamieni do Go. Komplet kammieni szklanych 2x180 sztuk. Rozmiar: 22mm x 10,6 mm. .

Cena: 139.95 z


GO Kamienie Komfort+

GO Kamienie Komfort+

komplet kamieni do Go. Komplet kammieni szklanych 2x180 sztuk w pojemnikach plastykowych. Rozmiar: 22mm x 9,5 mm.

Cena: 79.95 z


GO Deska Atari Go

GO Deska Atari Go

ma³y goban. Bukowa deska do Atari Go. Pasuje do standardowych kamieni..

Cena: 14.95 z


GO Goban 0

GO Goban 0

plansza do Go. Miêkka plansza do Go (wymaga podk³adki, np. sto³u ;) ). Nadruk 19x19 oraz 13x13 .

Cena: 19.95 z


GO Goban 16

GO Goban 16

deska do gry w Go. Grubo¶æ 160mm, pe³na okleina z naturalnego drzewa .

Cena: 329.95 z


GO Gosu

GO Gosu

pojemniki na kamienie Go. Pojemniki na kamienie wykonane rêcznie. Dla kamieni do 11,5 mm. .

Cena: 144.95 z


Pylos Travel

Pylos Travel

Wersja mini Pylosa. To jedna z tych gier, gdzie proste zasady umo¿liwiaj± granie dziesiêcioletniemu dziecku i jednocze¶nie daj± pole do popisu osobom doros³ym.

Cena: 79.95 z


Quoridor Classic

Quoridor Classic

Niezwyk³y labirynt. Celem graczy jest przeprowadzenie swoich pionków na druga stronê planszy jednocze¶nie utrudniajac innym graczom stawianiem na ich drodze p³otków.

Cena: 125.00 z


Gobblet

Gobblet

Zwyciêski rz±d mo¿e byæ ukryty pod spodem!. Rz±dek, który wygrywa, poni¿ej spoczywa! Celem gry jest u³o¿yæ cztery swoje Goblety w rzêdzie.

Cena: 125.00 z


Hive

Hive

Przyjemna gra o owadach. Bardzo wci±gaj±ca gra strategiczna dla dwóch osób.Gracze dysponuj± jedenastoma owadami (piêkne, du¿e bekelitowe klocki w kszta³cie sze¶ciok±ta).

Cena: 79.95 z


Szachy Ambasador

Szachy Ambasador

Du¿e drewniane szachy. wielko¶æ: 54x27x6 cmkról: 110 mmwaga: 2.10 kg .

Cena: 89.95 z


Szachy Magnetyczne Du¿e

Szachy Magnetyczne Du¿e

Drewniane szachy magnetyzcne. wymiary: 27x13.5x4 cmkról: 55 mmwaga: 0.60 kg .

Cena: 39.95 z


Szachy Turniejowe No4 + Warcaby + Backgammon

Szachy Turniejowe No4 + Warcaby + Backgammon

Drewniany zestaw turniejowy. Profesjonalne szachy z figurami obci±¿onymi metalem. wymiary: 42x21x5 cmkról: 85 mmwaga: 1.

Cena: 79.00 z


Szachy Royal 30

Szachy Royal 30

Drewniane szachy. wymiary: 30x15x5 cmkról: 65 mmwaga: 0,8 kg .

Cena: 29.95 z


Szachy Turniejowe No 4

Szachy Turniejowe No 4

Drewniane szachy turniejowe. Profesjonalne szachy turniejowe z figurami obci±¿onymi metalem. wymiary: 42x21x5 cmkról: 85 mmwaga: 1.

Cena: 79.00 z


Backgammon Mini

Backgammon Mini

Drewniany backgammon. wymiary: 28x14x4 cmwaga: 0,4 kg .

Cena: 31.00 z


Warcaby 100 polowe

Warcaby 100 polowe

Warcaby z drewna. wymiary: 40x20x4 cmwaga: 1,2 kg .

Cena: 39.95 z


Kakuro

Kakuro

Nastêpca sudoku. KAKURO jest logiczn± ³amig³ówk± liczbow±. To siatka wype³nionych i pustych pól, która przypomina krzy¿ówkê.

Cena: 55.00 z


GO kamienie plastikowe - lekkie

GO kamienie plastikowe - lekkie

Bardzo lekkie kamienie do go - idealne w transporcie. Zestaw 2 x 180 plastikowych kamieni do go, w kartonowych pude³kach.

Cena: 55.00 z


GO Deska goban 2 - lakierowany

GO Deska goban 2 - lakierowany

Lepszej jako¶ci plansza do gry w GO. Sztuczna okleina dobrej jako¶ci - lakierowana matowym lakierem.

Cena: 55.00 z


Go Zestaw

Go Zestaw

Goban + Kamienie.  .

Cena: 110.00 z


Chiñczyk i Barykada

Chiñczyk i Barykada

W jednym pude³ku znajduj± siê dwie niezwykle emocjonuj±ce gry. Ucz± cierpliwo¶ci i ucz± przegrywaæ.

Cena: 21.95 z


Quoridor Travel

Quoridor Travel

Podró¿na wersja gry Quoridor. Celem gry jest jak najszybsze dotarcie swoim pionem do koñca przeciwleg³ego koñca planszy.

Cena: 79.95 z


Quixo Travel

Quixo Travel

Wersja podró¿na Quixo. Ka¿dy, kto po raz pierwszy zetkn±³ siê z Quixo ma nieodparte wra¿enie, ¿e to kó³ko i krzy¿yk tyle.

Cena: 79.95 z


Quarto Travel

Quarto Travel

Wersja podró¿na gry Quarto. Plansza posiada szesna¶cie pól, na których gracze na przemian ustawiaj± po jednej wybranej i przekazanej im przez przeciwnika figurze.

Cena: 79.95 z


Quads Classic

Quads Classic

P³ytki zawieraj± ró¿ne kombinacje linii i kolorów na ka¿dym z 4 boków. Gracze musz± dopasowaæ s±siaduj±ce p³ytki.

Cena: 125.00 z


GO Deska Goban 3

GO Deska Goban 3

goban o grubo¶ci 26 mm z drewna bukowego, podk³adki filcowe  Od czterech tysiêcy lat ludzie pasjonuj± siê gr± GO.

Cena: 89.00 z


GO Kamienie Econo

GO Kamienie Econo

Komplet kamieni szklanych 2x160 sztuk w pojemnikach plastykowych. Rozmiar: 21mm x 7,5 mm .

Cena: 39.95 z


GO Pokrowiec na Goban

GO Pokrowiec na Goban

Pokrowiec przeznaczony na wszystkie popularne typy gobanów: m.in. goban 2 i goban 3..

Cena: 17.00 z


Warcaby Mini

Warcaby Mini

Mini wersja klasycznych warcab. Eleganckie, ma³e pude³ko ze sk³adan± plansz± w wersji podró¿nej.

Cena: 9.95 z


Warcaby kolorowe

Warcaby kolorowe

Klasyczne warcaby. Klasyczna, prosta wersja warcab. Warcaby wywodz± siê od szachów, powsta³y na prze³omie XI i XII wieku we Francji lub Hiszpanii.

Cena: 9.50 z


Abalone

Abalone

¦wietna logiczna gra dla 2 osób. Abalone to fascynuj±ca gra, w której proste zasady ³±cz± siê z niezliczon± mnogo¶ci± mo¿liwo¶ci a do tego.

Cena: 44.95 z


HEY! That´s my Fish!

HEY! That´s my Fish!

¦wietna gra dla ca³ej rodziny!. Na Biegunie PINGWINY przeskakuj± z kry na krê w poszukiwaniu smacznych rybek.

Cena: 89.95 zGry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje