e-mail sitemap strona gwna
Warcraft - Gra-planszowa
Warcraft - Gra-planszowaBilety lotnicze do USA
Monastyr Wbrew Regulom Wojny
Monastyr Wbrew Regulom Wojny
Neuroshima Hex - gra strategiczna
Neuroshima Hex - gra strategiczna
Gra o Tron
Gra o Tron

Gry planszowe i towarzyskie - Familijne


Carcassonne: Kupcy i Budowniczowie (edycja angielska)

Carcassonne: Kupcy i Budowniczowie (edycja angielska)

Angielska edycja Traders & Builders. Ten dodatek zabiera graczy to i¶cie nowych wymiarów rozrywki. Kupcy mog± dodatkowo zarabiaæ dla graczy punkty.

Cena: 59.95 z


Carcassonne: Król i Zwiadowca (edycja angielska)

Carcassonne: Król i Zwiadowca (edycja angielska)

King & Scout - niewielki dodatek do Carcassonne. Dodatek ten zawiera 7 nowych ¿etonów pasuj±cych do podstawowej wersji Carcassonne oraz 5 ¿etonów pasuj±cych do gry Carcassonne Hunters & Gath.

Cena: 16.95 z


Carcassonne 2: £owcy i zbieracze (edycja angielska)

Carcassonne 2: £owcy i zbieracze (edycja angielska)

Hunters & Gatherers, czyli Carcassonne w czasach prehistorycznych. Ponad 1000 lat przed wzniesieniem wspania³ego miasta Carcassonne.

Cena: 94.95 z


Carcassonne: Ksiê¿niczka i Smok (edycja angielska)

Carcassonne: Ksiê¿niczka i Smok (edycja angielska)

Angielska edycja The Princess & the Dragon. The Princess & The Dragon (Ksiê¿niczka i Smok) dodaj± do Carcassonne element fantasy.

Cena: 59.95 z


Osadnicy z Catanu (Settlers of Catan)

Osadnicy z Catanu (Settlers of Catan)

Polska edycja rewelacyjnej planszówki. Osadnicy z Catanu (Settlers of Catan) to bardzo popularna na ca³ym ¶wiecie gra rodzinno-ekonomiczna o bardzo du¿ej miodno¶ci grania.

Cena: 99.95 z


Carcassonne: Zamek (edycja angielska)

Carcassonne: Zamek (edycja angielska)

The Castle, czyli Carcassonne dla 2 graczy. Carcassonne: The Castle to zupe³nie nowa gra, przeznaczona dla dwóch graczy.

Cena: 94.95 z


Through the Desert

Through the Desert

¦wietna gra o... wielb³±dach. Through the Desert, gra jednego z najwybitniejszych i na pewno najbardziej obsypanych nagrodami autorów - Reinera Knizia -to po³±czenie mix strategii.

Cena: 119.00 z


Niagara

Niagara

Rewelacyjna gra rodzinna. P³yn±c w niewielkich czó³nach, w dó³ dzikich wód rzeki Niagara ¿±dni skarbów ¶mia³kowie walcz± ze wzburzon± wod± i miêdzy sob±.

Cena: 129.95 z


Carcassonne (edycja angielska)

Carcassonne (edycja angielska)

Oryginalna gra planszowa dla ka¿dego. Usi±d¼ z przyjació³mi przy stole i wspólnie zacznijcie budowaæ z niewielkich ¿etonów ³±ki.

Cena: 84.95 z


Carcassonne: Rzeka II (edycja angielska)

Carcassonne: Rzeka II (edycja angielska)

The River II, czyli jeszcze d³u¿sza rzeka. Ten miniaturowy dodatek (12 nowych ¿etonów) pozwala urozmaiciæ pocz±tek gry w Carcassonne - zamiast ¿etonu startowego przez kilka pierwszych kolejkek .

Cena: 24.95 z


O Zoo le Mio

O Zoo le Mio

Barwna gra o tworzeniu ogrodów zoologicznych.. Gracze wcielaj± siê w dyrektorów ogrodów zoologicznych i w ci±gu piêciu lat staraj± siê uczyniæ swe zoo najatrakcyjniejszym.

Cena: 54.95 z


Make 'n' Break

Make 'n' Break

Zbuduj i zburz. Gra to pe³ne napiêcia wyzwanie dla ma³ych i du¿ych mistrzów budowlanych. Aby zbudowaæ jak najwieksz± ilo¶æ zwariowanych budowli w tej grze.

Cena: 89.00 z


Carcassonne: Wie¿a  (edycja angielska)

Carcassonne: Wie¿a (edycja angielska)

Angielska edycja dodatku The Tower. W górê! W górê! Jeszcze wy¿ej! W tym dodatku do Carcassonne gracze bêd± mieli mo¿liwosæ budowania w górê.

Cena: 79.95 z


Monopoly: Mundial 2006

Monopoly: Mundial 2006

Monopol w specjalnej wersji Mundialowej!. Monopoly w limitowanej edycji Mistrzostw ¦wiata w pi³ce no¿nej!.

Cena: 135.00 z


Elasund - The First City of Catan

Elasund - The First City of Catan

Tematyka gry Elasund - Pierwsze Miasto Catanu jest oparta na popularnych Osadnikach z Catanu tego samego autora.

Cena: 114.95 z


Manila

Manila

Zostañ filipiñskim przemytnikiem. Jest rok 1821, od 250 lat Filipiny znajduj± siê pod panowaniem królów Hiszpanii.

Cena: 129.95 z


Niagara - The Spirits of Niagara

Niagara - The Spirits of Niagara

Dodatek do bestsellerowej gry Niagara. Polowanie na klejnoty trwa - jeszcze szybsze i bardziej niebezpieczne ni¿ dot±d.

Cena: 69.95 z


Evo

Evo

Ewolucja w ¶wiecie dinozaurów. 217 453 883 lata, 7 miesiêcy i 26 dni przed nasz± er± pierwsze dinozaury opu¶ci³y go¶cinne morza i wype³z³y na l±d.

Cena: 69.95 z


Wilki i Owce

Wilki i Owce

Gra roku 2003 we Francji. GRA ROKU we Francji w roku 2003!Zgromad¼ na jednym polu tyle owiec, ile mo¿esz.

Cena: 32.95 z


Pirate's Cove (Piracka Zatoka)

Pirate's Cove (Piracka Zatoka)

Barwna gra strategiczna w pirackich klimatach. W Pirate's Cove Twoim zadaniem jest staæ siê najwiêkszym i najs³awniejszym piratem.

Cena: 159.95 z


Ticket to Ride

Ticket to Ride

Fascynuj±ca gra planszowa. 2. pa¼dziernika 1900 roku. 28 lat wcze¶niej londyñski ekscentryk Phileas Fogg wygra³ swój s³ynny zak³ad o podró¿ w 80 dni dooko³a ¶wiata.

Cena: 129.95 z


Ticket to Ride Europe

Ticket to Ride Europe

Europejska wersja rewelacyjnej planszówki. Od wzgórz Edynburga, poprzez Pary¿ i Warszawê, do s³onecznego Konstyntantynopola.

Cena: 129.95 z


Carcassonne: Nowy L±d (edycja niemiecka)

Carcassonne: Nowy L±d (edycja niemiecka)

Niemiecka edycja Carcassonne: The Discovery. Osadnicy z Carcassonne odkrywaj± now± ziemiê z dala od swojej ojczyzny.

Cena: 74.95 z


Carcassonne: Wie¿a (edycja niemiecka)

Carcassonne: Wie¿a (edycja niemiecka)

Niemiecka edycja dodatku The Tower. W górê! W górê! Jeszcze wy¿ej! W tym dodatku do Carcassonne gracze bêd± mieli mo¿liwosæ budowania w górê.

Cena: 59.95 z


Ticket to Ride Marklin Edition

Ticket to Ride Marklin Edition

Najnowsza gra z serii Ticket to Ride. Po Ticket to Ride - wersji podstawowej z map± USA oraz Ticket to Ride: Europe.

Cena: 129.95 z


Carcassonne: Miasto (edycja niemiecka)

Carcassonne: Miasto (edycja niemiecka)

Niemiecka edycja Carcassonne: The City. Carcassonne: Die Stadt (Carcassonne: Miasto) to kolejna gra z popularnej serii.

Cena: 159.95 z


Carcassonne (edycja niemiecka)

Carcassonne (edycja niemiecka)

Oryginalna gra planszowa dla ka¿dego. Usi±d¼ z przyjació³mi przy stole i wspólnie zacznijcie budowaæ z niewielkich ¿etonów ³±ki.

Cena: 74.95 z


Carcassonne 2: £owcy i zbieracze (edycja niemiecka)

Carcassonne 2: £owcy i zbieracze (edycja niemiecka)

Hunters & Gatherers, czyli Carcassonne w czasach prehistorycznych. Ponad 1000 lat przed wzniesieniem wspania³ego miasta Carcassonne.

Cena: 74.95 z


Carcassonne: Karczmy i Katedry (edycja niemiecka)

Carcassonne: Karczmy i Katedry (edycja niemiecka)

Niemiecka edycja Inns & Cathedrals. Teraz mo¿esz czerpaæ jeszcze wiêcej rado¶ci graj±c w Carcassonne! Dodaj katedry, karczmy i zrób miejsce dla kolejnego, szóstego gracza.

Cena: 54.95 z


Carcassonne: Kupcy i Budowniczowie (edycja niemiecka)

Carcassonne: Kupcy i Budowniczowie (edycja niemiecka)

Niemiecka edycja Traders & Builders. Ten dodatek zabiera graczy to i¶cie nowych wymiarów rozrywki. Kupcy mog± dodatkowo zarabiaæ dla graczy punkty.

Cena: 54.95 z


Carcassonne: Ksiê¿niczka i Smok (edycja niemiecka)

Carcassonne: Ksiê¿niczka i Smok (edycja niemiecka)

Niemiecka edycja The Princess & the Dragon. The Princess & The Dragon (Ksiê¿niczka i Smok) dodaj± do Carcassonne element fantasy.

Cena: 54.95 z


Hrabia Carcassonne (edycja niemiecka)

Hrabia Carcassonne (edycja niemiecka)

The Count of Carcassonne. Kolejny ma³y dodatek do Carcassonne wprowadzajacy postaæ hrabiego, który blokuje zdobywanie przez graczy punktów w okre¶lonych sytuacjach.

Cena: 11.95 z


Carcassonne: Zamek (edycja niemiecka)

Carcassonne: Zamek (edycja niemiecka)

The Castle, czyli Carcassonne dla 2 graczy. Carcassonne: The Castle to zupe³nie nowa gra, przeznaczona dla dwóch graczy.

Cena: 74.95 z


Fiordy (Fjorde)

Fiordy (Fjorde)

Sympatyczna gra dla 2 osób. Miêdzy VIII i XI wiekiem Wikingowie sprawiali, ¿e ¶wiat wstrzyma³ oddech.

Cena: 69.95 z


Ticket to Ride - USA 1910

Ticket to Ride - USA 1910

Dodatek do gry Ticket to Ride. Dodatek awiera 177 kart, tym razem w wiêkszym rozmiarze (takim jak wersja Europe oraz Marklin), oraz nowe zasady zawieraj±ce 3 nowe warianty rozgrywki.

Cena: 59.95 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje