e-mail sitemap strona gwna
Pirates - gra figurkowa
Pirates - gra figurkowaBilety lotnicze do USA
Return of The Heroes
Return of The Heroes
Monastyr Wbrew Regulom Wojny
Monastyr Wbrew Regulom Wojny
World of Warcraft: Gra Planszowa
World of Warcraft: Gra Planszowa

Ksi±¿ki - Fantasy


Pamiêæ, smutek i cierñ. Tom 3: Wie¿a Zielonego Anio³a, czê¶æ 2: Krêta droga

Pamiêæ, smutek i cierñ. Tom 3: Wie¿a Zielonego Anio³a, czê¶æ 2: Krêta droga

Tad Williams. Trzeci tom trylogii Pamiêæ, smutek i cierñ przynosi niesamowite zakoñczenie magicznego konfliktu.

Cena: 28.00 z


Wilcza g³owa

Wilcza g³owa

Robert Howard. Zbiór opowiadañ twórcy Conana Wydawca: PiK Wydawnictwo.

Cena: 8.77 z


Królewska roszada

Królewska roszada

Eugeniusz Dêbski. Hondelyk i jego wierny s³uga Cadron to poszukiwacze przygód. Walcz±, zbieraj± ciêgi, szydz± z siebie i bli¼nich, a kiedy ucztuj±, piwo leje siê strumieniami.

Cena: 19.00 z


Wskrzesiciel

Wskrzesiciel

Sean Stewart. Do wspó³czesnego ¶wiata wraca magia. Na ulicach miast pojawiaj± siê anio³y oraz zabójcze, mityczne istoty.

Cena: 13.90 z


Nuda pier¶cieni

Nuda pier¶cieni

Henry N. Beard. Wyprawa, wojna, pier¶cieñ, który w ka¿dej chwili mo¿e staæ siê powodem do zerwania zarêczyn.

Cena: 18.00 z


¯ona zmiennokszta³tnego

¯ona zmiennokszta³tnego

Sharon Shinn. Aubrey, niezwykle utalentowany adept, chcia³ zostaæ czarodziejem. Im wiêcej wiedzia³, tym wiêcej pragn±³ siê nauczyæ.

Cena: 11.99 z


Opowie¶ci ze ¶wiata czarownic t.2

Opowie¶ci ze ¶wiata czarownic t.2

Andre Norton. Opowiadania, których akcja rozgrywa siê w stworzonym przez Andre Norton ¦wiecie Czarownic, napisanych przez o¶miu mistrzów fantasy i SF.

Cena: 24.73 z


Pani krainy mgie³

Pani krainy mgie³

Andre Norton. Kilda marzy, by zostaæ zwiadowc±, który odkrywa nowe ¶wiaty. Ten zawód mog± wykonywaæ jednak tylko mê¿czy¼ni.

Cena: 19.80 z


Triumwirat

Triumwirat

Robert Zarêba. Pe³na humoru, dowcipu i zaskakuj±cych puent powie¶æ fantasy.  ISBN: 83-86383-11-9Rok wydania: 1998Wydawca: Radompress Wydawnictwo.

Cena: 15.16 z


Pokora Garden

Pokora Garden

Felicity Savage. W kraju zwanym Sól bogowie od wieków rz±dzili lud¼mi. Jednak teraz niektórzy odmawiaj± im tego prawa, próbuj±c zmieniæ ów porz±dek rzeczy.

Cena: 25.00 z


Co¶ siê koñczy co¶ siê zaczyna

Co¶ siê koñczy co¶ siê zaczyna

Andrzej Sapkowski. Najnowsza ksi±¿ka mistrza fantasy to zbiór opowiadañ drukowanych w Fantastyce, m.

Cena: 31.00 z


Zapomniane bestie z Eldu

Zapomniane bestie z Eldu

Patricia A. McKillip. Na górze Eld, w zaczarowanym lesie, ¿yje bia³ow³osa czarodziejka Sybel. W³ada ona legionem zapomnianych magicznych bestii o nadludzkiej mocy.

Cena: 25.00 z


Lord demon

Lord demon

Roger Jane Zelazny Lindskold. Lord Demon oddaje siê sztuce, wiedzie spokojny ¿ywot, otacza siê przyjació³mi.

Cena: 25.00 z


W³adcy Runów. Tom 2: Wilcze bractwo

W³adcy Runów. Tom 2: Wilcze bractwo

David Farland. Drugi tom cyklu ''W³adcy Runów'', który w USA sta³ siê wrêcz kultowy, a przedstawiony w nim ¶wiat.

Cena: 33.00 z


Jednym zaklêciem

Jednym zaklêciem

Lawrence Watt-Evans. Za morzem w dalekim Starym Etshar znajdowa³y siê smoki, z którymi mo¿na by³o walczyæ.

Cena: 25.00 z


Niedoczarowany miecz

Niedoczarowany miecz

Lawrence Watt-Evans. Wiekowy czarodziej nie by³ najszczê¶liwszy, gdy w jego ¿yciu pojawi³ siê Valder, a jego chata i magiczne komponenty zosta³y zniszczone.

Cena: 23.50 z


Wie¿a w Kamiennym Lesie

Wie¿a w Kamiennym Lesie

Patricia A. McKillip. Najnowsza powie¶æ opowiadaj±ca o przygodach Cyana Daga, rycerza z Gloinmere.

Cena: 23.50 z


Rêkopis znaleziony w Smoczej Jaskini

Rêkopis znaleziony w Smoczej Jaskini

Andrzej Sapkowski. Z powy¿szego nie ma wynikaæ nic ponadto, co autor stwierdzi³ na samym pocz±tku - ¿e fantasy jest czytana.

Cena: 36.00 z


Imajica. Tom 1: Pi±te Dominum

Imajica. Tom 1: Pi±te Dominum

Clive Barker. Z  cudownej materii utkanej z erotycznych namiêtno¶ci, niezrealizowanych ambicji i pradawnych lêków.

Cena: 35.00 z


Wojna £abêdzi. Jedno królestwo

Wojna £abêdzi. Jedno królestwo

Sean Russell. Kataklizm nast±pi³ ponad sto lat wcze¶niej, kiedy król Ayru umar³ nie wyznaczywszy nastêpcy tronu, w wyniku czego królestwo pogr±¿y³o siê w chaosie.

Cena: 27.00 z


Imajica. Tom 2: Pojednanie

Imajica. Tom 2: Pojednanie

Clive Barker. Imajica to piêæ dominiów: cztery z nich s± nierozerwalnie splecione, pi±te za¶ - Ziemia - zosta³o na wieki od nich odciête.

Cena: 35.00 z


W³adcy runów. Tom 3: Uczennica czarnoksiê¿nika

W³adcy runów. Tom 3: Uczennica czarnoksiê¿nika

David Farland. Ddalsze losy Gaborna, obecnie Króla Ziemi, który wprawdzie utraci³ sw± moc, ale nadal stoi na czele swych poddanych.

Cena: 29.00 z


Królowa demonów

Królowa demonów

David Drake. Kontynuacja powie¶ci W³adca Wysp, w której ponownie uczestniczymy w podró¿ach i przygodach niezapomnianych bohaterów: m³adego pasterza Garrica i jego siostry Shariny.

Cena: 39.00 z


Teckla Vlad Taltos t.3

Teckla Vlad Taltos t.3

Steven Brust. Trzeci tom cyklu o przygodach Vlada Taltosa, zabójcy, maga i cz³onka mafii. A poza tym kochaj±cego mê¿a i potomka arystokratycznego rodu.

Cena: 21.50 z


Odpryski strzaskanej korony. Ksiêga 4 Opowie¶ci o Wojnie z Wê¿owym Ludem.

Odpryski strzaskanej korony. Ksiêga 4 Opowie¶ci o Wojnie z Wê¿owym Ludem.

Raymond E. Feist. Zwieñczenie Sagi o wojnach z Wê¿owym ludem. Choæ demona unicestwiono, a nieprzyjació³ odparto, mieszkañcom Królestwa nie dano za¿ywaæ owoców pokoju.

Cena: 32.50 z


Wódz mimo woli

Wódz mimo woli

Lawrence Watt-Evans. Sterren ¿y³ w miarê spokojnie w Korzennym Ethsharze, dopóki nie odnalaz³a go grupka dziwacznie ubranych osób.

Cena: 23.50 z


Odkupienie Althalusa

Odkupienie Althalusa

David & Leigh Eddings. Pewnego dnia z³odziej Althalus, którego od d³u¿szego czasu prze¶laduje pech, otrzymuje od dziwnego nieznajomego o p³on±cych oczach niezwyk³e zlecenie.

Cena: 44.00 z


Kraina cieni

Kraina cieni

Peter Straub. Tytu³owa Kraina Cieni to posiad³o¶æ, do której trafia g³ówny bohater gdzie prze¿ywa niezwyk³e wtajemniczenie.

Cena: 30.00 z


Talizman z³otego smoka

Talizman z³otego smoka

Iwona Surmik. Uprowadzona jako dziecko przez zdzicza³e plemiê rozbójników, którzy zamordowali jej matkê, Albana dorasta w chacie zaklinaczki Mei.

Cena: 21.50 z


Mageot

Mageot

Krzysztof Kochañski. W zaginionej na krañcu ¶wiata krainie od wieków trwa legenda o Magenotach, ludziach uwa¿anych powszechnie za magów.

Cena: 24.00 z


¦mieræ Nekromanty

¦mieræ Nekromanty

Martha Wells. Nicholas Valiarde, porywczy i nieszczê¶liwy szlachcic o tajemniczej przesz³o¶ci, pod os³on± mroku staje siê mistrzem wystêpku.

Cena: 27.00 z


Saga o Czarokr±¿cy - tom 1. Smoczy Pazur

Saga o Czarokr±¿cy - tom 1. Smoczy Pazur

Artur Baniewicz. Najlepsza polska fantasy od czasów Sapkowskiego! Têsknisz za wied¼minem? Przeczytaj o Czarokr±¿cy.

Cena: 25.50 z


Gwiezdny kr±g

Gwiezdny kr±g

Andre Norton. Gwennan wiedzie spokojne, nudne ¿ycie. A¿ pewnej burzowej nocy zostaje przeniesiona w odleg³± przesz³o¶æ - czas straszliwej katastrofy, która nawiedzi³a Ziemiê.

Cena: 22.80 z


Rozmowy przekorne - rozmowy z pisarzami science fiction i fantasy

Rozmowy przekorne - rozmowy z pisarzami science fiction i fantasy

Dawid Brykalski. Nie ma nic nudniejszego ni¿ przem±drza³e rozprawy krytyczne o literaturze. Wyszed³szy z tego za³o¿enia m³ody.

Cena: 27.00 z


Sherwood

Sherwood

Tomasz Pacyñski. W wiele lat po rozbiciu grupy banitów do puszczy Sherwood przybywa Jason, szuler i oszust, który ma nieszczê¶cie zagraæ w ko¶ci z niew³a¶ciwym cz³owiekiem.

Cena: 29.50 z


Smoczy Pakt

Smoczy Pakt

Iwona Surmik. Albana, m³oda kobieta posiadaj±ca ogromn± magiczn± moc i Cal, Je¼dziec Równin, wyruszaj± na poszukiwanie prawdy o znikniêciu smoków i przymierzu, kóre niegdy¶ z nimi zawarto.

Cena: 23.00 z


¦wiat Mithgar. Tom 3: Oko £owcy

¦wiat Mithgar. Tom 3: Oko £owcy

Dennis L. McKiernan. PRZEPOWIEDNIA Gdy l±d Wiosn± ju¿ taje Lecz Zima panowania nie oddaje A Oko £owcy przechadza siê po niebie noc± Przekleñstwo i b³ogos³awieñstwo pojawi± siê z moc± Osta.

Cena: 29.90 z


Wojna £abêdzi: Tom 2: Wyspa bitwy

Wojna £abêdzi: Tom 2: Wyspa bitwy

Sean Russell. Zdrada i podstêp lêgn± siê w spustoszonej krainie, rodz± mroczne przymierza w straszliwej wojnie.

Cena: 27.00 z


Zielony je¼dziec

Zielony je¼dziec

Kristen Britain. Opinie autorów bestsellerów o powie¶ci Kristen Britain:  ZIELONY JE¬DZIEC to osza³amiaj±ca pierwsza powie¶æ.

Cena: 35.00 z


Odmieniec

Odmieniec

Roger Zelazny. Dziecko zabitego W³adcy Smoków zostaje uwiêzione w ¶wiecie Ziemian. W koñcu nadszed³ dzieñ.

Cena: 18.50 z


Bazil. Tom 1: Bazil z³amany ogon

Bazil. Tom 1: Bazil z³amany ogon

Christopher Rowley. W mie¶cie Marneri nadszed³ czas dorocznego ¶wiêta dziêkczynnego za ponad wiekow± ochronê ze strony Wielkiego Zaklêcia - czas.

Cena: 32.00 z


M³ode wilki polskiej fantastyki tom 1. Mistrzowie fantasy

M³ode wilki polskiej fantastyki tom 1. Mistrzowie fantasy

Rafa³ Dêbski, Maciej Guzek, Wojciech Szyda, Agnieszka Ha³as. By³ taki czas, gdy nikt nie zna³ takich nazwisk jak; Andrzej Sapkowski, Feliks W.

Cena: 26.00 z


Kroniki Tornoru. Tom 1: Wie¿a Czat

Kroniki Tornoru. Tom 1: Wie¿a Czat

Elizabeth Lynn. Tornor, Podchmurna Twierdza, Lilia i Pel to bastiony strzeg±ce Arun przed napa¶ciami barbarzyñców z Anhardu za pó³nocnymi górami.

Cena: 27.50 z


Droga do wieczno¶ci

Droga do wieczno¶ci

Jack McDevitt. Chaka Milana ¿yje w odleg³ej przysz³o¶ci, gdy cuda dwudziestego stulecia stanowi± jedynie mit.

Cena: 31.92 z


Miecz w burzy

Miecz w burzy

David Gemmell. Pierwsza, osadzona w nowym ¶wiecie, powie¶æ twórcy sagi Drenajów. W g³êbi poro¶niêtych zielonym lasem gór krainy Rigante le¿y osada Trzy Strugi.

Cena: 37.00 z


Trylogia Niezrównanego Kamienia. Tom 1: Mroczna studnia

Trylogia Niezrównanego Kamienia. Tom 1: Mroczna studnia

Margaret Tracy Weis Hicman. Wystraszony dzieciak, Gareth, zostaje ch³opcem do bicia niepos³usznego ksiêcia Dagnarusa.

Cena: 39.00 z


Miecz Mroków. Tom 3: Triumf Miecza Mroków

Miecz Mroków. Tom 3: Triumf Miecza Mroków

Magaret Tracy Weis Hickman. Po dziesiêciu latach wygnania prawowity dziedzic królewskich dóbr i zaszczytów powraca uzbrojony w miecz, który poch³ania magiê.

Cena: 38.00 z


Miecz Mroków. Tom 2: Przeznaczenie Miecza Mroków

Miecz Mroków. Tom 2: Przeznaczenie Miecza Mroków

Margaret Weis, Tracy Hickman. W królestwie Merilon magia jest ¿yciem. Joram, który urodzi³ siê bez magicznych zdolno¶ci i któremu odmówiono nale¿nych z urodzenia praw.

Cena: 39.00 z


Smoczy cieñ

Smoczy cieñ

Barbara Hambly. Na ziemiach lorda Johna pojawiaj± siê demony, które poch³aniaj± magie i dusze czarodziejów i smoków.

Cena: 35.00 z


Tyrani i Królowie. Ksiêga 2: Wspania³y plan

Tyrani i Królowie. Ksiêga 2: Wspania³y plan

John Marco. Po ¶mierci imperatora wojna domowa ogarnia Nar. Arcybiskup Herrith zdobywa kolejne kraje.

Cena: 39.00 z


Per³a. Tom 2: Zas³ona tysi±ca ³ez

Per³a. Tom 2: Zas³ona tysi±ca ³ez

Eric Lustbader. Drugi tom wspania³ego cyklu Per³a, porównywalnego z najlepszymi dokonaniami T. Goodkinda i T.

Cena: 35.00 z


Zaklinacz

Zaklinacz

Robert J. Szmidt. Co by by³o, gdyby w jednym szeregu stanêli Wied¼min Geralt, Conan Barbarzyñca, oraz Leon Zawodowiec? Co by by³o.

Cena: 27.00 z


Ostatnia saga

Ostatnia saga

Marcin Mortka. Ostatnia saga to bogata, wielow±tkowa powie¶æ o starciu dwóch zupe³nie ró¿nych rodzajów magii w surowym, okrutnym ¶wiecie odleg³ej Pó³nocy.

Cena: 27.50 z


Kroniki Tornoru. Tom 2: Tancerze z Arunu

Kroniki Tornoru. Tom 2: Tancerze z Arunu

Elizabeth Lynn. Akcja drugiego tomu Kronik Tornoru rozpoczyna siê kilka pokoleñ po wydarzeniach opisanych w Wie¿y Czat.

Cena: 29.50 z


Wojna o d±b

Wojna o d±b

Emma Bull. Bohaterka Wojny o d±b, Eddi McCandry, gitarzystka i wokalistka rockowa, zrywa - i to ze sporym hukiem - ze swym ch³opakiem, nieodpowiedzialnym dupkiem i sukinsynem.

Cena: 28.00 z


Galilee

Galilee

Clive Barker. Wielow±tkowa saga opowiadaj±ca o trwaj±cym oko³o dwustu lat konflikcie miêdzy dwiema rodzinami- milionerami z rodu Geary i tajemnicz± famili± Barbarossa.

Cena: 39.00 z


Ptak ¶mierci

Ptak ¶mierci

Harlan Ellison. Wielokrotny laureat najwa¿niejszych nagród w ¶wiatku fantastyki, kultowy pisarz amerykañski Harlan Ellison, przedstawia swoje najlepsze opowiadania i mikropowie¶ci.

Cena: 27.50 z


Klejnot i wachlarz

Klejnot i wachlarz

Feliks W. Kres. Dziwna i niezwyk³a opowie¶æ dotycz±ca zdarzeñ w przeklêtej przez Boga i ludzi, ogarniêtej wojn± prowincji Valaquet w 1630 roku.

Cena: 29.90 z


Wichry Smoczogór

Wichry Smoczogór

Wit Szostak. Sta³o siê raz, ¿e siê staremu Smykowi dusza przewróci³a. I wszystkie k³opoty zaczê³y siê w³a¶nie od tego - a mo¿e nawet jeszcze wcze¶niej.

Cena: 21.50 z


Forteca smoków. Trylogii tom 3.

Forteca smoków. Trylogii tom 3.

C.J. Cherryh. Forteca smoków jest zwieñczeniem epickiej sagi osadzonej w ¶wiecie magii, przemocy i cudów.

Cena: 35.00 z


Stra¿nicy przystani. Hawk i Fisher

Stra¿nicy przystani. Hawk i Fisher

Simon R. Green. Pocz±tek nowej serii fantasy, bêd±cej po³±czeniem klasycznej fantasy magii i miecza oraz krymina³u i powie¶ci sensacyjnej.

Cena: 18.50 z


Kroniki Tornoru. Tom3: Dziewczyna z pó³nocy

Kroniki Tornoru. Tom3: Dziewczyna z pó³nocy

Elizabeth Lynn. Ostatnia czê¶æ cyklu ods³ania tajemnice krainy Arun, czirisów i mistycznej religii cziji-sk³aniaj±cej ludzi do ¿ycia w harmonii z natur±.

Cena: 39.00 z


Krwawy trop

Krwawy trop

Steven Erikson. Krwawy trop opowiada o losach Bauchelaina i Korbala Broacha, rozgrywaj±cych siê w ¶wiecie Malazañskiej Ksiêgi Poleg³ych.

Cena: 9.90 z


Obowi±zkowy gargulec

Obowi±zkowy gargulec

Piers Anthony. Gargulce s³yn± z solidno¶ci - czy mo¿e bardziej z niezmienno¶ci, czego mo¿na oczekiwaæ od stworzeñ z kamienia.

Cena: 25.00 z


Ukochani poddani Cesarza. Tom 2: Szczury i rekiny.

Ukochani poddani Cesarza. Tom 2: Szczury i rekiny.

Tomasz Pi±tek. Rudow³osa Jonga szuka zemsty. Piêkny major Hengist szuka ¦wiêtego Obrazu. Genera³ Tundu Embroja szuka czego¶ do zjedzenia.

Cena: 18.00 z


Kamieñ W³adzy. Tom 2: Stra¿nicy zaginionego

Kamieñ W³adzy. Tom 2: Stra¿nicy zaginionego

Margaret Tracy Weis Hickman. Minê³y dwa stulecia od chwili, kiedy zagin±³ kawa³ek Kamienia W³adzy – czê¶æ nale¿±ca do ludzi z Loerem.

Cena: 29.00 z


Kobierzec

Kobierzec

Clive Barker. Powie¶æ o jednoczesnym funkcjonowaniu dobra i z³a, to mroczne fantasy. W ¿yciu pary m³odych.

Cena: 33.00 z


Przygody Fafryda i Szarego Kocura. Tom 3: Miecze przeciw Krainie Ciemno¶ci

Przygody Fafryda i Szarego Kocura. Tom 3: Miecze przeciw Krainie Ciemno¶ci

Robin Wayne Bailey. Kontynuacja przygód popularnych bohaterów w legendarnym ¶wiecie Nehwonu, stworzonym przez Fritza Leibera.

Cena: 14.00 z


Wrota ¶wiatów. Z³a piosenka

Wrota ¶wiatów. Z³a piosenka

Tomasz Pacyñski. Po znikniêciu Matcha ¶wiat wokó³ puszczy Sherwood pozornie wraca do ³adu. W mie¶cie pojawia siê nowy szeryf.

Cena: 27.50 z


Wizje alternatywne 5

Wizje alternatywne 5

To antologia oryginalnych, nigdzie publikowanych dot±d opowiadañ, napisanych na zamówienia selekcjonera przez najlepszych polskich autorów fantastyki.

Cena: 35.00 z


Stra¿nicy Przystani. Zwyciêzca bierze wszystko

Stra¿nicy Przystani. Zwyciêzca bierze wszystko

Simon Green. Drugi tom serii Stra¿nicy Przystani - przygód Hawka i Fisher, w którym ka¿da ksi±¿ka jest zamkniêt± ca³o¶ci±, a ³±czy je tylko miejsce akcji i postacie g³ównych bohaterów.

Cena: 18.50 z


Herbata z kwiatem paproci

Herbata z kwiatem paproci

MIcha³ Studniarek. Adam Chors, ekonomista i dziennikarz, poznaje w herbaciarni tajemnicz± Goplanê, która prosi go o niezwyk³± przys³ugê - aby przyniós³ jej kwiat paproci.

Cena: 25.00 z


Granica. Tom 2: Czas ³amania zakazów

Granica. Tom 2: Czas ³amania zakazów

Marina i Siergiej Andriej Diaczenko Walentinow. Drugi tom dylogii. Bohaterowie przedostaj± siê do Naczynia, z którego pochodzi heros Rio.

Cena: 35.90 z


Przygody Fryda i Szarego Kocura. Tom 2: Przez mg³y i morza

Przygody Fryda i Szarego Kocura. Tom 2: Przez mg³y i morza

Fritz Leiber. Drugi tom przygód Fafryda i Szarego Kocura. U³o¿one chronologicznie opowiadania uk³adaj± siê we wspania³±, z niczym nieporównywaln± sagê.

Cena: 26.50 z


Rycerz bezkonny

Rycerz bezkonny

Romuald Pawlak. Fillegan z Wake ma prawdziwego pecha. Choæ marzeniami siêga gwiazd, ¿ycie wci±¿ bole¶nie go do¶wiadcza, ka¿±c sypiaæ po wykrotach i poruszaæ siê pieszo.

Cena: 23.50 z


Wojownicy otch³ani. Ksiêga 2

Wojownicy otch³ani. Ksiêga 2

Robert King. Chocia¿ Aereas uratowa³ swojego wuja z diabelskich szponów, ukochan± Ninê odebra³ mu przebieg³y Jandau.

Cena: 25.00 z


Rok i prawne komplikacje

Rok i prawne komplikacje

Piers Anthony. Cykl Xanth. Próbuj±c rozwi±zaæ osobisty problem, paskudna demonica Metria zwraca siê o pomoc do Dobrego Maga Humpfreya.

Cena: 25.00 z


Miêdzy otch³ani± a morzem

Miêdzy otch³ani± a morzem

Agnieszka Ha³as. Zbiór wszystkich dot±d napisanych utworów (w tym kilka premierowych tekstów) po¶wiêconych jednemu z najbardziej oryginalnych bohaterów polskiej fantasy.

Cena: 26.00 z


Nocny sokó³

Nocny sokó³

David Gemmell. Druga, osadzona w nowym ¶wiecie (Miecz w burzy), powie¶æ twórcy sagi Drenajów. Upiory przesz³o¶ci powstaj±.

Cena: 27.90 z


Stra¿nicy Przystani. Bogobójca

Stra¿nicy Przystani. Bogobójca

Simon R. Green. Bogowie przychodz± i odchodz±. Ulicê Bogów zamieszkuj± istoty warte wiêcej, a zarazem mniej ni¿ cz³owiek.

Cena: 18.50 z


Dziecko nocy. Saga o krukach ksiêga 3.

Dziecko nocy. Saga o krukach ksiêga 3.

James Barclay. Wsztystko zaczê³o siê od Przyp³ywu.Nadchodzi nowa moc, która zmiecie cztery Kolegia Magii potê¿n± fal± many.

Cena: 34.90 z


Poszarpane granie

Poszarpane granie

Wit Szostak. Jak wiadomo, czarty w³asnych dusz nie maj±, dlatego s± na ludzkie bardzo ³ase. Lata³y wiêc po Smoczogórach na skrzyd³ach wichrów i srodze ludzi prze¶ladowa³y.

Cena: 27.50 z


Ukochani poddani cesarza. Tom 3: Elfy i ludzie

Ukochani poddani cesarza. Tom 3: Elfy i ludzie

Tomasz Pi±tek. Po ¯mijach i kretach, po Szczurach i rekinach, przychodzi czas na prawdziwe bestie. Elfy i ludzie.

Cena: 18.00 z


Magia przeciw prawu. Magioso

Magia przeciw prawu. Magioso

Henry Lion Oldi. Prawo zakazuje u¿ywania magii. Za pierwsze przewinienie magioso jest zsy³any na Syberiê, za recydywê jest tylko jedna kara - ¶mieræ.

Cena: 31.90 z


Cieñ na szkle tom 1:  Widok w zwierciadle 1

Cieñ na szkle tom 1: Widok w zwierciadle 1

Jan Irvine. Niegdy¶ istnia³y trzy ¶wiaty zamieszkiwane przez trzy rasy ludzkie. Wówczas to z pustki przyby³a czwarta rasa.

Cena: 18.50 z


Cieñ na szkle tom 2: Widok w zwierciadle ks.1

Cieñ na szkle tom 2: Widok w zwierciadle ks.1

Jan Irvine. Niegdy¶ istnia³y trzy ¶wiaty zamieszkiwane przez trzy rasy ludzkie. Wówczas to z pustki przyby³a czwarta rasa.

Cena: 17.90 z


Amber. Ksiêga 9: Rycerz Cieni

Amber. Ksiêga 9: Rycerz Cieni

Roger Zelazny. Zielone oczy, ciemne w³osy, ³uskowe rêkawice, miecz przy boku i peleryna spiêta klamr±.

Cena: 18.50 z


Mag z ³aski prawa. Magnet

Mag z ³aski prawa. Magnet

Henry Lion Oldi. Dwaj Magowie - Dama Dzwonkowa i Walet Winny wraz ze swoimi uczniami przechodz± na stronê Prawa i ucz± w elitarnej szkole kadetów, kszta³c±cej agentów do walki z magi±.

Cena: 31.90 z


Tam bêd± smoki

Tam bêd± smoki

John Ringo. W przysz³o¶ci nie ma trudu, wojen, chorób i przedwczesnej ¶mierci. Chorych lecz± nanity.

Cena: 29.90 z


W³adcy Runów. Tom 4: Ko¶cielisko

W³adcy Runów. Tom 4: Ko¶cielisko

David Farland. Czwarty tom popularnej serii fantasy. Nad ziemi± z wolna zapadaj± ciemno¶ci, z coraz mroczniejszego nieba pada budz±cy grozê deszcz gwiazd.

Cena: 29.90 z


Zdrada

Zdrada

Fiona McIntosh. W mitach Tallinoru tkwi g³êboko zakorzeniona mroczna historia o zdradzie i spustoszeniu - opowie¶æ o potê¿nym czarnoksiê¿niku Orlacu.

Cena: 29.90 z


Wschodz±cy cieñ

Wschodz±cy cieñ

Robert Jordan. Kamieñ £zy, legendarna forteca, zostaje zdobyty. Callandor trafia do r±k tego, który jest godny nim w³adaæ.

Cena: 33.00 z


Eragon

Eragon

Christopher Paolini. Fantastyczna ksi±¿ka napisana przez 15-letniego ch³opca czyta siê ³atwo, lekko i przyjemnie.

Cena: 29.90 z


Córka ¿elaznego smoka

Córka ¿elaznego smoka

Michael Swanwick. Jane jest podmieñcem, porwanym w dzieciñstwie przez elfy. Tak jak inni ludzie wykonuje niewolnicz± pracê dla swych w³adców.

Cena: 23.00 z


Ostatni smok

Ostatni smok

Iwona Surmik. Niegdy¶ budzi³y grozê. Pokonane, sta³y siê legend±. Najbardziej magiczne ze stworzeñ.

Cena: 25.00 z


Ksiêga Aszy. Tom 1: Utracona historia

Ksiêga Aszy. Tom 1: Utracona historia

Mary Gentle. Co¶ kaza³o Aszy spojrzeæ w górê.Po chwili u¶wiadomi³a sobie, ¿e pod±¿y³a za wzrokiem Daniela de Quesady, którego przekrwione oczy mia³y ekstatyczny wyraz.

Cena: 29.90 z


Opowie¶æ Barda. Zamek Z³udzeñ

Opowie¶æ Barda. Zamek Z³udzeñ

Mercedes Lackey, Josephy Sherman. M³ody bard stawia czo³a misternym sieciom k³amstw i oszustw w ¶wiecie.

Cena: 22.00 z


Przygody Fafryda i Szarego Kocura. Tom 5: O krok od zguby

Przygody Fafryda i Szarego Kocura. Tom 5: O krok od zguby

Fritz Leiber. Pi±ty tom zawiera kilka krótkich opowiadañ i jedn± mikropowie¶æ - Oszronion± Wyspê - gdzie nasi bohaterowie kieruj± siê na czele zebranych najemników.

Cena: 26.50 z


Opowie¶æ Barda. Forteca Lodu i Ognia

Opowie¶æ Barda. Forteca Lodu i Ognia

Mercedes Lackey, Ru Emerson. Kto by³ czarnoksiê¿nikiem, bêdzie nim ju¿ zawsze A przynajmniej tak w³a¶nie mówi± elfy m³odemu cz³owiekowi Gawaine'owi o jego mistrzu.

Cena: 24.90 z


Crystalicum - Znany Wszech¶wiat

Crystalicum - Znany Wszech¶wiat

Tomasz Z. Majkowski. Ilustrowane wspomnienia pana Marco di Mirandeo, ambasadora Miasta Tysi±ca Kolumn na dworze Cesarza Lodowych Elfów, podró¿nika, ¿o³nierza fortuny oraz awanturnika.

Cena: 29.90 zGry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje