e-mail sitemap strona gwna
Star Wars TCG
Star Wars TCGBilety lotnicze do USA
Mutant Chronicles Warzone
Mutant Chronicles Warzone
Monastyr Wbrew Regulom Wojny
Monastyr Wbrew Regulom Wojny
Neuroshima
Neuroshima

Ksi±¿ki - Science Fiction


Agonia

Agonia

Rosny Aine. Agonia - to klasyka europejskiej literatury scince-fiction. Akcja powie¶ci rozgrywa siê w po³owie IV tysi±cleciu n.

Cena: 7.44 z


Upadek Anio³ów

Upadek Anio³ów

Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz. Spe³ni³a siê Apokalipsa ¦wiêtego Jana. Ziemia zosta³a zaatakowana i zniszczona.

Cena: 16.62 z


Echa wojny ¶wiatów

Echa wojny ¶wiatów

Kevin J. Anderson. Najlepsi amerykañscy pisarze science fiction wcielaj± siê w znane postacie ¿yj±ce na prze³omie XIX i XX wieku i z ich punktu widzenia relacjonuj± inwazje Marsjan.

Cena: 20.40 z


Stan niewolno¶ci

Stan niewolno¶ci

Lois McMaster Bujold. Utopijna opowie¶æ o genetycznie zmodyfikowanych ludziach, przystosowanych do ¿ycia w niewa¿ko¶ci.

Cena: 15.30 z


Wrota Anubisa

Wrota Anubisa

Tim Powers. Profesor Brendan Doyle przybywa do Londynu na zaproszenie szefa osrodka badañ interdyscyplinarnych.

Cena: 27.79 z


Sten. Powrót imperatora

Sten. Powrót imperatora

Allan Cole. Po zabójstwie rz±dy w pañstwie przejmuje Rada. Nie potrafi jednak dotrzeæ do podstawowego ¼ród³a energii, któr± wykorzystuj± niemal wszystkie technologie i systemy napêdu.

Cena: 27.79 z


Wir. Tom 7 cyklu Sten

Wir. Tom 7 cyklu Sten

Allan Chris Cole Bunch. Wieczny Imperator mianuje Stena ambasadorem pe³nomocnym w Mg³awicy Altaic. Szalej±ca tam wojna domowa zagra¿a stabilno¶ci Imperiu.

Cena: 24.73 z


Godzilla

Godzilla

Stephen Molstad. Gojira z japoñskiej legendy o potworze napadaj±cym na ¿eglarzy - znana mi³o¶nikom monstrualnych stworów rodem ze ¶wiata science fiction jako Godzilla z filmu Ishiro Hondy - ter.

Cena: 26.86 z


Chaga

Chaga

Ian McDonald. Zaczê³o siê w roku 2002 od dziwnych zjawisk na powierzchni jednego z ksiê¿yców Saturna.

Cena: 25.00 z


Najemnik

Najemnik

Iain M. Banks. Dopóki Cheradenine Zakalwe by³ tajnym agentem Kultury, jego ¿ycie toczy³o siê w miarê spokojnym rytmem: ot.

Cena: 18.00 z


Brzegi zapomnianego morza

Brzegi zapomnianego morza

Jack McDevitt. Wszystko zaczê³o siê na polu pszenicy w Pó³nocnej Dakocie. Z ziemi wystawa³a ¿elazna trójk±tna p³ytka, przypominaj±ca p³etwê rekina.

Cena: 24.00 z


Planeta Majipoor. Czê¶æ 5: Czarnoksiê¿nicy Majipooru

Planeta Majipoor. Czê¶æ 5: Czarnoksiê¿nicy Majipooru

Robert Silverberg. ISBN: 83-7180-535-7Rok wydania: 1999Wydawca: PRÓSZYÑSKI I S-ka S.A. .

Cena: 28.00 z


Stacja Anio³ów

Stacja Anio³ów

Walter Jon Williams. Ubu i jego siostra Maria s± uciekinierami. ¦cigani we wszystkich znanych ¶wiatach za d³ugi i oszustwa, wyruszaj± na kosmiczn± tu³aczkê w poszukiwaniu fortuny.

Cena: 29.00 z


Pierwszy brzask

Pierwszy brzask

Mike Moscoe. Kiedy sztucznie stworzona zaraza zagra¿a ka¿dej istocie na ziemi, dwójka ¿o³nierzy z XXI wieku musi cofn±æ siê g³êboko w przesz³o¶æ.

Cena: 28.99 z


Nie masz wroga prócz czasu

Nie masz wroga prócz czasu

Michael Bishop. Samotnik John Monegal podczas snu trafia do niezwyk³ego ¶wiata bujnych zielonych sawann, prehistorycznych gro¼nych bestii oraz pierwotnych ludzi z Zarakalu.

Cena: 28.99 z


¦wiat³o dnia

¦wiat³o dnia

Molly Gloss. Kwakrzy od wielu lat ¿yli w Ameryce, kultywuj±c sw± wiarê i mi³o¶æ bli¼niego po¶ród wojen i chaosu.

Cena: 25.00 z


Planeta ¶mierci 3

Planeta ¶mierci 3

Harry Harrison. Pyrrus to zabójcza planeta. Ale w galaktyce istnieje ¶wiat jeszcze bardziej przera¿aj±cy.

Cena: 19.80 z


Domek ¶wieczki

Domek ¶wieczki

Zdzis³aw Domolewski. Mroczna, nastrojowa powie¶æ, g³êboko zakorzeniona w najlepszej tradycji literatury SF.

Cena: 27.00 z


Ksiêga Nowego S³oñca. Tom 3: Miecz Liktora

Ksiêga Nowego S³oñca. Tom 3: Miecz Liktora

Gene Wolfe. Severian dociera do Thraxu, miejsca swego przeznaczenia, i obejmuje zaszczytne stanowisko liktora.

Cena: 29.00 z


W³adca bestii

W³adca bestii

Andre Norton. Pierwszy tom cyklu opowiadaj±cego o przygodach tytu³owego W³adcy Bestii, Hosteena Storma - zdemobilizowanego cz³onka ziemskich oddzia³ów specjalnych.

Cena: 23.00 z


¦wiaty braci Strugackich. Czas uczniów

¦wiaty braci Strugackich. Czas uczniów

Czas uczniów. ¦wiaty braci Strugackich to rosyjska antologia w rodzaju bazuj±cych na twórczo¶ci Asimova i Bradbury'ego Przyjació³ Fundacji oraz Kronik bradburiañskich.

Cena: 33.00 z


Dominium Solarne. Kolory sztandarów

Dominium Solarne. Kolory sztandarów

Tomasz Ko³odziejczak. Na Glaudiusie, wê¼le jednego z hipergalaktycznych szlaków, rozwija siê wolna kolonia.

Cena: 14.36 z


Dominim Solarne: Schwytany w ¶wiat³a

Dominim Solarne: Schwytany w ¶wiat³a

Tomasz Ko³odziejczak. Na Gladiusie wci±¿ trwa wojna. Korgardzi pustosz± planetê. Nowi elektorzy, ca³kowicie podporz±dkowani Dominium Solarnemu, zaczynaj± toczyæ walkê o w³adzê.

Cena: 18.50 z


Handlarze kosmosem

Handlarze kosmosem

Frederik Pohl, C.M. Kornbluth. ¦wiat jest przepe³niony i wyeksploatowany, ludzko¶æ stoi na skraju ekologicznej katastrofy.

Cena: 26.90 z


Mocny program

Mocny program

Bartek ¦widerski. Wybór opowiadañ m³odego socjologa i dziennikarza. Wizje zaskakuj±ce ró¿norodno¶ci± pomys³ów, dekoracji i postaci (nie tylko ludzkich), bawi±ce humorem i wartk± akcj±.

Cena: 21.50 z


Cyteen. Oczyszczenie

Cyteen. Oczyszczenie

C.J. Cherrryh. Piêtnastoletni klon Ariane Emory szykuje siê do odzyskania maj±tku i wp³ywów swojej genialnej poprzedniczki.

Cena: 34.00 z


Niebezpieczne wizje

Niebezpieczne wizje

Harlan Ellison. Legendarna antologia, która przynios³a Ellisonowi specjalna statuetkê Hugo, a teksty z niej otrzyma³y Hugo, Nebule i wiele innych nagród.

Cena: 44.95 z


Urodziny ¶wiata

Urodziny ¶wiata

Ursula K. Le Guin. Twórcy lubi± powroty... w tych o¶miu opowiadaniach Ursula LeGuin, jedna z najlepszych i najczê¶ciej nagradzanych autorek SF i fantasy odwiedza ponownie stworzony przez siebie w.

Cena: 29.90 z


Bitwa o ziemiê

Bitwa o ziemiê

L.Ron Hubbard. W roku 3000 nie istniej± pañstwa ani miasta... Ziemia to opustosza³e pobojowisko. W o¶miu nakrytych kopu³ami bazach wydobywczych.

Cena: 53.59 z


Wszech¶wiat Lema

Wszech¶wiat Lema

Jerzy Jarzêbski. Autor, historyk i krytyk literatury, zajmuje siê w swoim studium pisarstwem i filozofi± Lema.

Cena: 35.91 z


Podró¿ Czechowa

Podró¿ Czechowa

Ian Watson. Nowa ksi±¿ka Iana Watsona, interesuj±ca powie¶æ scence fiction o podró¿y w czasie i przestrzeni.

Cena: 18.00 z


Zimne brzegi

Zimne brzegi

Siergiej £ukjanienko. ¦wiat przysz³o¶æi, w którym najcenniejszym surowcem jest metal. Pewnego dnia los ³±czy ze sob± dwie postacie: z³odzieja i dwunastoletniego ch³opca.

Cena: 25.93 z


Mars

Mars

Rafa³ Kosik. W roku 2040 ludzie stanêli na powierzchni Marsa. Trzysta lat pó¼niej powierzchnia terraformowanej planety przyjê³a miliony kolonistów z przeludnionej Ziemi.

Cena: 27.00 z


U¶pione archiwum Yggdrasill 1

U¶pione archiwum Yggdrasill 1

Wawrzyniec Podrzucki. Przygodowa powie¶æ SF. Thomas Farquahart, m³ody stra¿nik prawa w spokojnej osadzie New Cheshire, za namow± przyjaciela wyrusza w podró¿ po Drzewie.

Cena: 26.50 z


Saga o Dorsajach. Tom 5: Gildia orêdowników

Saga o Dorsajach. Tom 5: Gildia orêdowników

Gordon R. Dickson. Hala ogarnia zw±tpnienie w s³uszno¶æ wybranej drogi - zjednoczone floty M³odszych ¦wiatów oblegaj±.

Cena: 35.90 z


Modyfikowany wêgiel

Modyfikowany wêgiel

Richard Morgan. W dwudziestym szóstym wieku ludzko¶æ rozprzestrzeni³a siê po galaktyce, zabieraj±c ze sob± w zimny kosmos podzia³y rasowe i religijne.

Cena: 25.50 z


Kryptozoik

Kryptozoik

Brian W. Aldiss. Ostatnia z wielkich powie¶ci science fiction brytyjskiego klasyka gatunku. Okazujê siê.

Cena: 27.90 z


Ród Korrinów. Pieludium do Diuny

Ród Korrinów. Pieludium do Diuny

Brian Kevin J. Herbert Anderson. Ród Korrinów stanowi wspania³e zwieñczenie Preludium do Diuny.

Cena: 39.00 z


Po¿eglowaæ do Bizancjum

Po¿eglowaæ do Bizancjum

Robert Silverberg. Niniejszy tom zawiera wszystkie opowiadania i krótkie powie¶ci Silverberga, które przynios³y autorowi laury na polu fantastyki, m.

Cena: 33.00 z


Nastaje ¶wit

Nastaje ¶wit

Siergiej £ukjanienko. Drugi tom dylogii Zimne Brzegi. Powie¶æ kultowego rosyjskiego pisarza SF. Jest on laureatem licznych nagród.

Cena: 30.50 z


Stacja kontroli chaosu

Stacja kontroli chaosu

Dominika Materska. ZJAWISKA o kluczowym znaczeniu! FIGURY, bez których nie by³oby fantastyki! WYWIADY z asami ¶wiatowej literatury.

Cena: 24.50 z


¦wiat³o siê mroczy

¦wiat³o siê mroczy

George R.R. Martin. Wezwany przez Gwen, sw± dawn± ukochan±, na festiwalowy ¶wiat Worlorn, Dirk t'Larien przekonuje siê.

Cena: 27.00 z


Przez ciemne zwierciad³o

Przez ciemne zwierciad³o

Philip K. Dick. Bob Arctor handluje ¶miertelnie niebezpiecznym narkotykiem, Substancj± A. Zadaniem Freda, agenta policji, jest doprowadzenie do aresztowania Arctora.

Cena: 25.00 z


Ostatni legion. Tom 2: Maska ognia

Ostatni legion. Tom 2: Maska ognia

Chris Bunch. Drugi tom cyklu Ostatni Legion. W³adze Konfederacji nie potrafi± opanowaæ wrzenia w rozpadaj±cym siê imperium.

Cena: 27.00 z


Sakriversum

Sakriversum

Thomas Mielke. Pod dachem jednej z niedokoñczonych katedr Roland von Coburg buduje enklawê, Sakriversum.

Cena: 37.90 z


To co najlepsze w SF t.4

To co najlepsze w SF t.4

David Hartwell red. Kolejny tom najlepszych opowiadañ SF, wybranych spo¶ród tekstów, które ukaza³y siê w amerykañskich oraz angielskich (i nie tylko) magazynach.

Cena: 27.50 z


W³adca bestii i plaga

W³adca bestii i plaga

Andre Lyn Norton McConchie. Trzeci tom przygód W³adcy Bestii Hosteena Storma i jego zespo³u walecznych zwierz±t.

Cena: 25.00 z


Ostatni legion. Tom 3: Impet burzy

Ostatni legion. Tom 3: Impet burzy

Chris Bunch. Trzecia czê¶æ cyklu OSTATNI LEGION. Dzia³aj±ca na skraju cywilizowanych regionów Imperium samotna jednostka musi odbudowaæ swoje szeregi po wojnie z musthami Pozbawieni wsparcia Ko.

Cena: 25.00 z


Urwisko

Urwisko

Ben Bova. Na Ziemi nastêpuje prze³om efektu cieplarnianego: zatapianie kontynentów, wybuchy wulkanów i ruchy sejsmiczne.

Cena: 33.00 z


Kosmiczne ziarna Yggdrasill cz.2

Kosmiczne ziarna Yggdrasill cz.2

Wawrzyniec Podrzucki. Po³±czenie klasycznej powie¶ci przygodowo-sensacyjnej z najlepszymi tradycjami SF.

Cena: 27.50 z


Porucznik

Porucznik

Rick Shelley. Kontynuacja powie¶ci Kadet. Kiedy Lona Nolana wydalono z Akademii, kszta³c±cej oficerów Ziemskich Si³ Zbrojnych, my¶la³, i¿ jego marzenia leg³y w gruzach.

Cena: 18.50 z


Jazz Miasta Królowej

Jazz Miasta Królowej

Kathleen Ann Goonan. W ¶wiecie z niezbyt odleg³ej przysz³o¶ci promieniowanie kosmiczne uniemo¿liwia komunikacjê radiow±.

Cena: 33.50 z


Patrz±cy z ciemno¶ci

Patrz±cy z ciemno¶ci

Maria Galina. Przed milionami lat praprzodkowie zasiali na wielu planetach ¿ycie. Teraz Ziemia, opanowuj±c technikê nadprzestrzennych lotów kosmicznych obserwuje te ¶wiaty.

Cena: 33.00 z


Rok naszej wojny

Rok naszej wojny

Steph Swainston. W Wielkiej Brytanii ksi±¿kê Swainston okrzykniêto najg³o¶niejszym od æwieræwiecza debiutem i trzeba to przyznaæ - ca³kowicie zas³u¿enie.

Cena: 33.90 z


Prêdko¶æ mroku

Prêdko¶æ mroku

Elizabeth Moon. ... bardzo rzadka to science fiction, któr± nie zbudowano na fabule krymina³u, thrillera.

Cena: 37.50 z


Taniec z diab³em

Taniec z diab³em

John Ringo. DWAJ DOWÓDCY, CZ£OWIEK I OBCY, RÓWNI SOBIE GODNO¦CI¡... Po piêciu latach walk z posleeñskim naje¼d¼c± z ludzkiej cywilizacji pozosta³a zaledwie garstka wysoko uprzemys³owi.

Cena: 27.00 zGry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje