e-mail sitemap strona gwna
Memoir
MemoirBilety lotnicze do USA
Time Spiral
Time Spiral
Neuroshima Hex - gra strategiczna
Neuroshima Hex - gra strategiczna
Twilight Imperium
Twilight Imperium

Ksi±¿ki - Space Opera


Obcy brzeg

Obcy brzeg

C.S. Friedman. Podró¿e z prêdko¶ciami nad¶wietlnymi to pewna ¶mieræ. Kosmos zna wiele historii zaginionych statków.

Cena: 35.00 z


Ogieñ z nieba

Ogieñ z nieba

C.J. Cherryth. Pajêczyna gwiazd rozci±ga siê coraz szerzej... Przemierzaj± j± statki i informacje.

Cena: 29.00 z


Otch³añ w niebie

Otch³añ w niebie

Vernor Vinge. Do uk³adu Trilandu dotar³y sygna³y z okolic gwiazdy OnOff. Ich natura wskazywa³a, ¿e s± wytworem istot o zaawansowanej technologii.

Cena: 49.00 z


Punkt potrójny

Punkt potrójny

C.J. Cherryh. Punkt Potrójny to miejsce w g³êbokim kosmosie, bêd±ce swoistym punktem przerzutowym w nadprzestrzeñ.

Cena: 30.50 z


Ksiega Krótkiego S³oñca. Tom 1: Na wodach b³êkitu

Ksiega Krótkiego S³oñca. Tom 1: Na wodach b³êkitu

Gene Wolfe. Tom pierwszy trylogii Ksiêga Krótkiego S³oñca, a zarazem kontynuacja ostatniej tetralogii autora.

Cena: 27.00 z


Upadek imperium strachu Praxis

Upadek imperium strachu Praxis

Walter Jon Williams. Potêga Shaa przetrwa³a dziesiêæ tysi±cleci. Dziesiêæ tysiêcy lat terroru.

Cena: 27.00 z


Kupcy Wenusjañscy i inne opowie¶ci. Pi±ty tom Sagi o Heechach.

Kupcy Wenusjañscy i inne opowie¶ci. Pi±ty tom Sagi o Heechach.

Frederic Pohl. Cykl Gateway, sk³adaj±cy siê z tomów Brama do gwiazd, Za b³êkitnym horyzontem zdarzeñ.

Cena: 27.00 z


Widmo Alchemika. Konsolidacja

Widmo Alchemika. Konsolidacja

Peter F. Hamilton. Kontynuacja spektakularnej Dysfunkcji rzeczywisto¶ci, galaktycznej space opery, która uczyni³a Petera F.

Cena: 37.00 z


S³oneczna loteria

S³oneczna loteria

Philip Dick. Jest rok 2023. Ludzi opanowuje szaleñstwo gry: najpierw nagrod± loteryjn± s± luksusowe artyku³y, a w koñcu - w³adza i presti¿.

Cena: 23.00 z


Tañce na ¶niegu

Tañce na ¶niegu

Siergiej £ukjanienko. ¯ycie na planecie Kopalnia nie jest ³atwe. ciê¿ka, nie daj±ca satysfakcji praca.

Cena: 32.50 z


Widmo alchemika. Konflikt

Widmo alchemika. Konflikt

Peter F. Hamilton. Druga czê¶æ drugiego tomu cyklu zapocz±tkowanego Dysfunkcj± rzeczywisto¶ci. Dusze dawno zmar³ych ludzi w zastraszaj±cym tempie wdzieraj± siê do materialnego wszech¶w.

Cena: 37.00 z


Czaszka na niebie tom2: Imperium ponad wszystko

Czaszka na niebie tom2: Imperium ponad wszystko

Nik Pierumow. Federacja Trzydziestu planet ro¶nie w si³ê, ludzie jej przywódczyni poczynaj± sobie coraz bezczelniej.

Cena: 37.90 z


Atalaya - Wojownicy

Atalaya - Wojownicy

Jaga Rydzewska. Nowa powie¶æ z gatunku space-opera napisana jest z rozmachem, jakiego nie powstydzi³by siê sam Alfred Bester.

Cena: 25.50 z


Zasady Walki

Zasady Walki

Elizabeth Moon. Urodzone przyjació³ki... Esmay Suiza i Brun Meager mog³yby byæ przyjació³kami - obie s± b³yskotliwe, odwa¿ne i lubiane.

Cena: 23.00 z


Zmiana Dowództwa

Zmiana Dowództwa

Elizabeth Moon. Wszech¶wiat siê rozpada Odm³odzeñcy boj± siê niepokojów wywo³anych z³ymi lekami.

Cena: 23.00 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje