e-mail sitemap strona gwna
Werewolf The Forsaken
Werewolf The ForsakenBilety lotnicze do USA
Time Spiral
Time Spiral
Memoir
Memoir
Gra o Tron
Gra o Tron

Ksi±¿ki - Historia alternatywna


Czerwone dywany, odmierzony krok

Czerwone dywany, odmierzony krok

Rafa³ A. Ziemkiewicz. Ksi±¿ka jest swoistego rodzaju wizj± przysz³ej Europy i Polski, jest to spojrzenie apokaliptyczne, gdy¿ rzeczywisto¶æ, która nadejdzie, bêdzie zmierzchem ¶wiata.

Cena: 18.90 z


Noc bezprawia oraz inne szalone opowie¶ci

Noc bezprawia oraz inne szalone opowie¶ci

Marcin Wolski. W sieci kosmicznej ¶mieciarki wpada tajemniczy satelita od dwóch tysiêcy lat rejestruj±cy historiê ludzko¶ci.

Cena: 21.00 z


Antarktyka

Antarktyka

Kim Stanley Robinson. Kim Stanley Robinson; autor obsypanej nagrodami trylogii marsjañskiej ( Czerwony Mars; Zielony Mars; Niebieski Mars ); tym razem zainteresowa³ siê szóstym; kryj±cym najwiêc.

Cena: 26.00 z


Aksamitny Anschluss

Aksamitny Anschluss

Eugeniusz Dêbski. Niemcy znowu granicz± z Rosj±! Na mapie w ¶rodkowej czê¶ci naszego kontynentu zamiast Rzeczypospolitej pojawiaj± siê Protektorat Polens i Awtonomiczeskaja Polskaja Riespublik.

Cena: 21.00 z


Rekonkwista

Rekonkwista

Marcin Wolski. Po³owa XVII wieku - epoka muszkieterów i piratów, inkwizycji i krwawych wojen. Przed cywilizacj± bia³ego cz³owieka staje widmo zag³ady.

Cena: 22.00 z


Wir pamiêci. Rozpad po³owiczny. Mord za³o¿ycielski

Wir pamiêci. Rozpad po³owiczny. Mord za³o¿ycielski

Edmund Wnuk-Lipiñski. Trylogia o ¿yj±cych w totalitarnym zniewoleniu mieszkañcach Apostezjonu to klasyka polskiej fantastyki.

Cena: 31.00 z


Pies w studni

Pies w studni

Marcin Wolski. Marcin Wolski: Ol¶nienie przysz³o nagle. Oto zda³em sobie sprawê, co dra¿ni mnie w wiêkszo¶ci amerykañskich produkcji literackich i kinowych z pogranicza fantastyki i horroru.

Cena: 21.00 z


Walc stulecia

Walc stulecia

Rafa³ A. Ziemkiewicz. Nowa powie¶æ Ziemkiewicza, wyró¿niona tegoroczna nagrod± im. Janusza Zajdla.

Cena: 23.50 z


Jesienne wizyty

Jesienne wizyty

Siergiej £ukianienko. W ¶wiecie realnym, wspó³czesnej Moskwie, pojawiaj± siê tajemnicze postacie z innej przestrzeni.

Cena: 24.00 z


Apokalipsa wed³ug pana Jana

Apokalipsa wed³ug pana Jana

Robert J. Szmidt. Kontynuacja opowiadania Ognie w ruinach Wroc³aw trzy lata po wyniszczaj±cej wojnie nuklearnej.

Cena: 25.00 z


Krople ¶wiat³a

Krople ¶wiat³a

Rafael Marin. Ziemi± i ludzko¶ci± w³ada potê¿ny komputer zwany Nowym Jorkiem. Jedyn± s³uszn± ideologi± jest podbój i ekspansja.

Cena: 29.50 z


Siwobrody

Siwobrody

Brian W. Aldiss. Zabawy z broni± atomow± na orbicie oko³oziemskiej koñcz± siê Wypadkiem.Ziemia zostaje napromieniowana.

Cena: 27.50 z


Mistyczna ró¿a. Tom 3 Celtyckich Wypraw Krzy¿owych

Mistyczna ró¿a. Tom 3 Celtyckich Wypraw Krzy¿owych

Stephen Lawhead. Caitriona, dzielna i piêkna panna, urodzona w¶ród wzgórz Szkocji, dowiaduje siê, ¿e zosta³a odnaleziona Mistyczna Ró¿a, ¦wiêty Graal.

Cena: 39.00 z


Inne okrêty

Inne okrêty

Romuald Pawlak. Pierwsza próba podboju pañstwa Inków zakoñczy³a siê klêsk±. Francisco Pizarro pad³ w bitwie pod Saran, a konkwistadorzy zostali krwawo odparci.

Cena: 23.00 z


Czarny krzy¿. Tom 2 Celtyckich Wypraw Krzy¿owych

Czarny krzy¿. Tom 2 Celtyckich Wypraw Krzy¿owych

Stephen Lawhead. Wielka Krucjata odby³a siê tak dawno, ¿e ju¿ o niej zapomniano. Tak s±dzi Duncan, którego ojcem by³ Murdo, a¿ do chwili, gdy zjawia siê jego zaginiony przed laty krewny.

Cena: 39.00 z


Zombi Lenina

Zombi Lenina

Wojtek Sedenko. W drugiej po Wilczej krwi - antologii prezentuj±cej najnowsze hity rosyjskiej fantastyki, tematem przewodnim jest stosunek pisarzy do najnowszej historii Rosji.

Cena: 29.90 z


Dzienny patrol

Dzienny patrol

Siergiej £ukianienko, W³adimir Wasiljew. Dzienny patrol, po wyczerpuj±caj akcji pojma³ Ciemn±, która uprawia³a magiê bez licencji.

Cena: 33.00 z


Na zdrowie

Na zdrowie

Fabrice Colin. Akcja toczy siê w mie¶cie Newdon (Londyn w innej rzeczywisto¶ci), gdzie ¿yj± ludzie, elfy, krasnoludy, gnomy, ¿ywe trupy, smoki i inne dziwne stworzenia.

Cena: 25.00 z


Amerykañscy bogowie

Amerykañscy bogowie

Neil Gaiman. Po trzech latach spêdzonych w wiêzieniu Cieñ ma wyj¶æ na wolno¶æ. Ale w miarê jak do koñca odsiadki pozostaj± tygodnie, godziny, minuty, sekundy, czuje narastaj±cy niepokój.

Cena: 30.00 z


Bo¿e Monarchie. Tom 2: Królowie heretycy

Bo¿e Monarchie. Tom 2: Królowie heretycy

Paul Kearney. Akcja ksi±¿ki rozgrywa siê w alternatywnym do naszego ¶wiecie, imperium podobnym do Europy u schy³ku XV wieku.

Cena: 26.00 z


Czartoria. Kraina Kuhailana

Czartoria. Kraina Kuhailana

Krzysztof Czarnota. To historia o legendarnych wojennych koniach, których ju¿ nigdzie nie ma, a w jednym miejscu jeszcze s±.

Cena: 22.00 z


Król Artur

Król Artur

Frank Thompson. Król Artur, opowie¶æ przedstawiaj±ca prawdziw± historiê króla Artura i rycerzy Okr±g³ego Sto³u.

Cena: 23.00 z


Graal. Pendragon tom 5

Graal. Pendragon tom 5

Stephen Lawhead. Pi±ty tom cyklu Pendragon. Susza, zaraza i wojna spustoszy³y Wyspê Potê¿nych, a król Artur wyszed³ z tej wojny g³êboko zraniony na duszy i ciele.

Cena: 30.90 z


Sejsmiczna pogoda

Sejsmiczna pogoda

Tim Powers. Jest Król na Zachodzie. Scott Crane chroni³ Zachodnie Wybrze¿e USA od chwili, gdy w 1990 roku obj±³ tron nadprzyrodzonego królestwa.

Cena: 45.00 z


Grawilot

Grawilot "Cesarzewicz"

Wiaczes³aw Rybakow. Ksi±¿ka przedstawia Rosjê, w której nie dosz³o do rewolucji pa¼dziernikowej, w Europie nie by³o I wojny ¶wiatowej, a komunizm jest jednym z wyznañ religijnych.

Cena: 27.00 z


Wojna runów

Wojna runów

Marcin Mortka. Jest wiosna roku 1940 i hitlerowska machina wojenna rozkrêca siê coraz szybciej. W fiordach Norwegii pojawiaj± siê okrêty Kriegsmarine.

Cena: 28.50 z


W³adca mórz

W³adca mórz

Siergiej Siniakin. Siergiej Siniakin to neizwykle popularny pisarz rosyjski, tworz±cy nowele i krótkie opowie¶ci osadzone w realiach rosyjskiej prowincji.

Cena: 34.90 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje