e-mail sitemap strona gwna
Pirates - gra figurkowa
Pirates - gra figurkowaBilety lotnicze do USA
Monastyr Wbrew Regulom Wojny
Monastyr Wbrew Regulom Wojny
Piraci: Crka Gubernatora
Piraci: Crka Gubernatora
Citadels - gra-karciana
Citadels - gra-karciana

Ksi±¿ki - Sensacja, krymina³


Stochastyk

Stochastyk

Robert Silverberg. Nowy Jork. Ostatnie miesi±ce XX wieku. Lew Nichols-ekspert w dziedzinie prognozowania przysz³o¶ci-osi±gn±³ pozycjê szarej eminencji.

Cena: 4.38 z


Z³ote wybrze¿e

Z³ote wybrze¿e

Kim Stanley Robinson. Jim McPherson ¿yje myslami o przesz³o¶ci. Jego ojciec, Dennis, specjalista od techniki lotniczej i kosmonautycznej, pracuje nad rozwojem nowych ¶rodków obronnych dla wojska.

Cena: 29.39 z


Ko¶ci Jowisza

Ko¶ci Jowisza

Faye Kellerman. Doktor Emil Euler Ganz by³ ¶wiatowej s³awy astrofizykiem o nieposzlakowanej reputacji.

Cena: 9.84 z


Nadci±ga burza

Nadci±ga burza

Marek ¯elkowski. Kolejna ksi±¿ka autorów Reliktu i Relikwiarza, a tak¿e Zabójczej fali. Cywilizacja, która kwit³a tysi±c lat temu, by potem w tajemniczy sposób znikn±æ.

Cena: 19.90 z


Kod jedwabiu

Kod jedwabiu

Paul Levinson. Co ³±czy eksperymenty Amiszów nad wyhodowaniem ro¶lin zawieraj±cych leki, cuda biotechnologii z chiñsk± wypraw± w VIII wieku do Europy w poszukiwaniu mitycznych ¶piewaków.

Cena: 30.00 z


Zabójcze powietrze

Zabójcze powietrze

Andrew Taylor. Wielka Brytania w dziesiêcioleciu przypadaj±cym po drugiej wojnie ¶wiatowej: z jednej strony nostalgia za okresem imperialnym, z drugiej - pêd ku nowoczesno¶ci.

Cena: 27.00 z


OPÊTANIE. Powie¶æ o czasach ostatecznych

OPÊTANIE. Powie¶æ o czasach ostatecznych

Tim Jerry B. LaHaye Jenkins. ¦wiatowy dyktator Carpathia, zostaje zamordowany. Tajne s³u¿by prowadz± dochodzenie.

Cena: 31.92 z


Cichy Joe

Cichy Joe

Jefferson T. Parker. Chocia¿ przystojn± sk±din±d twarz Joe'go Trony znacz± blizny po tragedii z dzieciñstwa, nie jest to jego jedyny problem.

Cena: 26.00 z


Oko

Oko

Zbigniew Batko. Kto raz otworzy oko, ju¿ go nie zamknie, Dbaj o wygl±d - b±d¼ mi³y dla oka! Spójrz prawdzie w oko.

Cena: 21.00 z


Ekspiacja

Ekspiacja

Marcin Wolski. Tajemniczy zbieg z hospicjum przekazuje m³odemu wikaremu z podwarszawskiej parafii informacjê o dysku CD.

Cena: 23.00 z


Pasza-Zade. Arabska Pierwsza.

Pasza-Zade. Arabska Pierwsza.

Jon Courtenay Grimwood. Sensacyjna historia, opowiedziana w najlepszym, chandlerowskim stylu, rozgrywaj±ca siê w alternatywnej rzeczywisto¶ci.

Cena: 31.50 z


Agent do³u Diabelska dogrywka

Agent do³u Diabelska dogrywka

Andrzej Wolski. Meff Fawson by³ normalnym, lubi±cym siê zabawiæ facetem. Pracownikiem dobrze notowanego na gie³dzie konsorcjum, specjalist± od opakowañ do opakowañ.

Cena: 23.94 z


Poziom ¶mierci

Poziom ¶mierci

Lee Child. Margrave to ma³e, senne miasteczko w Georgii, które o¿ywa tylko popo³udniami, gdy dzieci wychodz± ze szko³y.

Cena: 26.00 z


Umrzeæ próbuj±c

Umrzeæ próbuj±c

Lee Child. Ulica Chicago w pal±cym s³oñcu. Jack Reacher, w czasie swej wêdrówki donik±d, spotyka atrakcyjn±, m³od± kobietê - utykaj±c±, z trudem radz±c± sobie z kulami, samotn±.

Cena: 25.40 z


Trylogia Barokowa. Tom 1: ¯ywe srebro, czê¶æ 1

Trylogia Barokowa. Tom 1: ¯ywe srebro, czê¶æ 1

Neal Stephenson. - Uwielbiam powie¶ci! - wykrzykuje Gottfried Wilhelm Leibniz w nowej powie¶ci Neala Stephensona.

Cena: 25.00 z


IV Rzeczpospolita

IV Rzeczpospolita

Grzegorz Mathea. Grupa uzbrojonych terrorystów atakuje Sejm w momencie zaprzysiê¿enia nowego prezydenta RP.

Cena: 27.93 z


Lilith

Lilith

Alina Reyes. Lilith to kobieta wolna, stworzona du¿o wcze¶niej od Ewy, która jest kobiet± podleg³± mê¿czy¼nie.

Cena: 28.00 z


Obroñcy Wachlarza . Tom 1: Wirus mroku

Obroñcy Wachlarza . Tom 1: Wirus mroku

Wasilij Go³owaczew. Wasilij Go³owaczew to trudno wyt³umaczalny fenomen czytelniczy w Rosji. Jego ksi±¿ki sprzeda³y siê dot±d w nak³adzie 16 milionów egzemplarzy.

Cena: 24.90 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje