e-mail sitemap strona gwna
Neuroshima
NeuroshimaBilety lotnicze do USA
Reef Encounter
Reef Encounter
Call of Cthulhu CCG
Call of Cthulhu CCG
Piraci: Crka Gubernatora
Piraci: Crka Gubernatora

Ksi±¿ki - Forgotten Realms


Opowie¶ci z Krain. Krainy Podmroku (3)

Opowie¶ci z Krain. Krainy Podmroku (3)

Robert J. King. Pod powierzchni± Faerun le¿y zupe³nie inny ¶wiat. ¦wiat drowów, g³êbinowych gnomów i innych mieszkañców ciemno¶ci.

Cena: 19.00 z


Zawoalowany smok

Zawoalowany smok

Troy Denning. Beduiñska wied¼ma Ruha opu¶ci³a morze piasków Anauroch z zamiarem zostania Harfiark±.

Cena: 23.00 z


Trylogia Awatarów. Tom 1: Cienista dolina

Trylogia Awatarów. Tom 1: Cienista dolina

Richard Awilson. Bogowie przemierzaj± Krainy! Wypêdzeni z niebios, wêdruj± po ¶wiecie od Tantras po dalekie Waterdeep, szukaj±c sposobu, by odzyskaæ pe³niê swych mocy.

Cena: 27.00 z


Pie¶ni i Miecze. Tom 1: Cieñ Elfa

Pie¶ni i Miecze. Tom 1: Cieñ Elfa

Elaine Cunningham. Arilyn Ksiê¿ycowa Klinga jest jednym z dwóch czo³owych zabójców w Królestwach.

Cena: 19.90 z


Opowie¶ci z Krain. Krainy g³êbin: Gro¼ba z morza (1)

Opowie¶ci z Krain. Krainy g³êbin: Gro¼ba z morza (1)

Philip Athans. Nowe opowiadania Eda Greenwooda i Elaine Cunningham. Kiedy armie z³a wstaj± z mórz wokó³ Faerunu, nikt nie jest bezpieczny.

Cena: 19.00 z


Dylogia Shandril. Tom 1: Magiczny Ogieñ

Dylogia Shandril. Tom 1: Magiczny Ogieñ

Ed Greenwood. Shandril z Highmoon, osierocona dziewczynka jest znudzona. Rozwi±zanie: uciec w poszukiwaniu przygody.

Cena: 29.00 z


Trylogia Kamienia Poszukiwacza. Tom 2: Ostroga Wywerna

Trylogia Kamienia Poszukiwacza. Tom 2: Ostroga Wywerna

Kate Novak, Jeff Grubb. Ostroga wywerna, co¶ wiêcej ni¿ zwyk³y ¶mieæ, od piêtnastu pokoleñ gni³a w krypcie.

Cena: 23.00 z


Trylogia Kamienia Poszukiwacza. Tom 3: Pie¶ñ Sauriali

Trylogia Kamienia Poszukiwacza. Tom 3: Pie¶ñ Sauriali

Kate Novak, Jeff Grubb. Gdy Harfiarze uznali Bezimiennego Barda za winnego ¶mierci swoich uczniów, skazali go na wygnanie i zapomnienie.

Cena: 24.90 z


Sadzawka blasku

Sadzawka blasku

Carrie Bebris. ¦mierciono¶na sadzawka. Diaboliczna sekta. Przera¿aj±cy plan. Drakolicz i czarodziejka przejêli kontrolê nad Mythalem.

Cena: 26.00 z


Pie¶ni i Miecze. Tom 3: Srebrne cienie

Pie¶ni i Miecze. Tom 3: Srebrne cienie

Elaine Cunningham. Arilyn Ksiê¿ycowa Klinga zawsze obawia³a siê cienia elfa, istoty magii swojego miecza.

Cena: 23.50 z


Sembia. Tom 1: Tajemnice sztormowego dworu

Sembia. Tom 1: Tajemnice sztormowego dworu

ED GREENWOOD. Tajemnice Sztormowego Dworu to powie¶æ w siedmiu czê¶ciach. Niniejszy tom jest pierwszym z serii opowiadaj±cej o niebezpiecznych ulicach miasta.

Cena: 25.90 z


Gro¼ba z morza. Tom 1: Wzbieraj±ca Fala

Gro¼ba z morza. Tom 1: Wzbieraj±ca Fala

Mel Odom. Z mrocznych g³êbin L¶ni±cego Morza wynurza siê prehistoryczna gro¼ba, wywo³uj±c wzbieraj±c± falê inwazji, która zmia¿d¿y wybrze¿a Faerunu.

Cena: 24.90 z


Wojna Pajêczej Królowej. Tom 2: Powstanie

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 2: Powstanie

Thomas M. Reid. Quenthel Baenre ustêpuje rang± wy³±cznie matce opiekunce i jest najpotê¿niejsz± kap³ank± Lolth w Menzoberranzan.

Cena: 25.00 z


Czyny Paksenarrion. Tom 1: Córka Owczarza

Czyny Paksenarrion. Tom 1: Córka Owczarza

Elizabeth Moon. S³owo o Czynach Paksenarrion to prawdziwy spadkobierca ¦ródziemia   To pierwsza ksi±¿ka heroic fantasy.

Cena: 27.00 z


Dziedzictwo Mrocznego Elfa. Tom 2: Bezgwiezdna noc

Dziedzictwo Mrocznego Elfa. Tom 2: Bezgwiezdna noc

R.A. Salvatore. Nie znajdê odpowiedzi w Mithrilowej Hali... Jej spokój, jej cisza, nie uka¿± mi ¿adnych planów przysz³o¶ci, obmy¶lanych przez drowy.

Cena: 26.00 z


Dziedzictwo Mrocznego Elfa. Tom 3: Mroczne Oblê¿enie

Dziedzictwo Mrocznego Elfa. Tom 3: Mroczne Oblê¿enie

R.A. Salvatore. - Niech te cholerne drowy przyjd±! Wszêdzie wokó³ siebie widzia³em ekscytacjê - w krasnoludach.

Cena: 27.00 z


¦cie¿ki mroku. Tom 1: Bezg³o¶na Klinga

¦cie¿ki mroku. Tom 1: Bezg³o¶na Klinga

R.A. Salvatore. Wulfgar wraca z Otch³ani, by odkryæ, ¿e istniej± demony, których nie mo¿na zmia¿d¿yæ m³otem.

Cena: 22.50 z


Powrót Arcymagów. Tom 2: Krainy Cienia

Powrót Arcymagów. Tom 2: Krainy Cienia

Lizz Baldwin red. Gdy Enklawa Cienia powraca po tysi±cach lat wygnania na Planie Cieni, ca³y Faerun mo¿e pa¶æ ofiar± jej mrocznych knowañ.

Cena: 25.90 z


Trylogia Kamienia Poszukiwacza. Tom 1: Lazurowe wiêzy

Trylogia Kamienia Poszukiwacza. Tom 1: Lazurowe wiêzy

Kate Jeff Novak Grubb. Ma na imiê Alias i wpad³a w wielkie k³opoty. Jest najemniczk±, wojowniczk± do wynajêcia i poszukiwaczk± przygód.

Cena: 24.90 z


Doradcy i królowie. Tom 2: Brama wody

Doradcy i królowie. Tom 2: Brama wody

Elaine Cunnigham. Walka o bagna Akhlaura zakoñczy³a siê, rozchodz± siê ¶cie¿ki bohaterów. Jeden staje siê uczniem maga i usi³uje odgadn±æ tajemnicê swojego pochodzenia.

Cena: 25.00 z


¦cie¿ki Mroku. Tom 3: S³uga Reliktu

¦cie¿ki Mroku. Tom 3: S³uga Reliktu

R.A. Salvatore. Z ka¿dym zabójstwem stajê siê roztropniejszy, a dziêki wiêkszej roztropno¶ci stajê siê silniejszy.

Cena: 28.90 z


£otrzykowie. Tom 1: Alabastrowa laska

£otrzykowie. Tom 1: Alabastrowa laska

Edward Bolme. Nie chcia³a jej ukra¶æ. Nie chcia³a zabiæ agenta Zhentarimów. Nie chcia³a wystawiæ do wiatru gildii z³odziei.

Cena: 24.90 z


Gro¼ba z Morza. Tom 2: Pod Spadaj±cymi Gwiazdami

Gro¼ba z Morza. Tom 2: Pod Spadaj±cymi Gwiazdami

Mel Odom. Morska wojna pustoszy Wybrze¿e Mieczy, pozostawiaj±c Zatokê Wrót Baldura w po¿odze. Wype³niaj±c swoj± szalon± misjê.

Cena: 26.90 z


Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 2: Mroki Puszczy

Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 2: Mroki Puszczy

R.A. Salvatore. Cadderly, m³ody i ekscentryczny uczeñ - kap³an Biblioteki Naukowej, prze¿y³ swoj± pierwsz± przygodê.

Cena: 24.50 z


¦cie¿ki Mroku. Tom 4: Morze Mieczy

¦cie¿ki Mroku. Tom 4: Morze Mieczy

R.A Salvatore. Dobrze jest byæ w domu. Dobrze jest s³yszeæ wicher Doliny Lodowego Wichru, czuæ jego orze¼wiaj±ce uk±szenia, jakby przypominaj±ce, ¿e ¿yjê.

Cena: 28.90 z


Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 3: Nocne Maski

Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 3: Nocne Maski

R.A Salvatore. Cadderly przybywa do miasta Carradoon, by znale¼æ wytchnienie, stwierdza jednak, ¿e sta³ siê obiektem zainteresowania tamtejszych asasynów - Nocnych Masek.

Cena: 25.00 z


¦wiat³o i cienie. Tom 2: Spl±tane sieci

¦wiat³o i cienie. Tom 2: Spl±tane sieci

Elaine Cunningham. Wygnana ze swego domu piekna mroczna elfka Liriel Baenre przemierza ze swym towarzyszem Fyodorem krainy ¶wiata powierzchni.

Cena: 28.90 z


Trylogia Mrocznego Elfa. Tom 1: Ojczyzna

Trylogia Mrocznego Elfa. Tom 1: Ojczyzna

R.A. Salvatore. Wróæ do dziwnego i egzotycznego Menzoberranzan, wielkiego miasta drowów i ojczyzny bohatera Doliny Lodowego Wichru, Drizzta Do'Urden.

Cena: 24.00 z


Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 4: Zdobyta Forteca

Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 4: Zdobyta Forteca

R.A. Salvatore. Cadderly ma stan±æ na czele po³±czonych si³ miasta Carradon i Puszczy Shilmista.

Cena: 25.90 z


Wojna Pajêczej Królowej. Tom 3: Potêpienie

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 3: Potêpienie

Richard Baker. Poniewa¿ ta seria ksi±¿ek ma siê spodobaæ zarówno graczom, jak i czytelnikom, talent pisarski Richa Bakera oraz jego umiejêtno¶æ projektowania gier czyni± go idealnym autorem .

Cena: 26.50 z


Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 5: Kl±twa Chaosu

Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 5: Kl±twa Chaosu

R.A Salvatore. Cadderly - kap³an i uczony - powraca do Biblioteki Naukowej, by stwierdziæ, i¿ ca³e jego ¿ycie zosta³o obrócone w perzynê.

Cena: 25.90 z


Pie¶ni i Miecze. Tom 4: Twierdza Cierni

Pie¶ni i Miecze. Tom 4: Twierdza Cierni

Elaine Cunningham. W Mie¶cie Wspania³o¶ci nie wszystko jest w porz±dku. W cieniach Waterdeep skrywa siê zagro¿enie ze strony Zhentarimów.

Cena: 27.90 z


Savatore - Trylogia Klingi £owcy -Tysi±c Orków

Savatore - Trylogia Klingi £owcy -Tysi±c Orków

Tom pierwszy trylogii. JEDEN MROCZNY ELF DWIE ZAKLÊTE KLINGI JEDEN NIEZNANY WRÓG I CA£A HORDA NAJE¬D¬CÓW  Krwio¿ercza horda orków kierowana przez niepoznanego jeszcze wroga.

Cena: 28.90 z


Gro¼ba z Morza. Tom 3: Oko Morskiego Diab³a

Gro¼ba z Morza. Tom 3: Oko Morskiego Diab³a

Mel Odom. Iakhovas wywo³a³ wiêksze zniszczenia ni¼li jakakolwiek si³a od Czasu K³opotów, lecz jego prawdziwy cel pozostawa³ zagadk±.

Cena: 26.00 z


Wojna Pajêczej Królowej. Tom 4: Zag³ada

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 4: Zag³ada

R.A. Salvatore. Halisstra Melarn przez ca³e ¿ycie s³u¿y³a Lolth, w ka¿dej sekundzie wierz±c, ¿e po ¶mierci spêdzi wieczno¶æ u boku swej bogini.

Cena: 28.90 z


Sembia. Tom 2: ¦wiadek Cienia

Sembia. Tom 2: ¦wiadek Cienia

Paul S. Kemp. Erevis Cale, lojalny s³uga rodziny Uskevrenów skrywa straszliwy sekret. Teraz, gdy bezwzglêdne z³o grasuje w Selgaunt.

Cena: 25.00 z


Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 1: Kantyczka

Piêcioksi±g Cadderly'ego. Ksiêga 1: Kantyczka

R.A. Salvatore. Wysoko w spokojnych Górach ¦nie¿nych le¿y ma³o znana uczelnia dla bardów, kap³anów, kleryków oraz innych spragnionych wiedzy.

Cena: 25.90 z


Powrót Arcymagów. Tom 4: Zaklinacz

Powrót Arcymagów. Tom 4: Zaklinacz

Troy Denning. W cieniach wypalonych ruin Tilverton grasuj± demony. W Everesce i Cormyrze rozpadaj± siê sojusze.

Cena: 27.90 z


Powrót Arcymagów. Tom 1: Wezwanie

Powrót Arcymagów. Tom 1: Wezwanie

Troy Denning. Z g³êbin równiny cieni pochodzi nowa magia, tak tajemnicza, ¿e wprawia w zak³opotanie nawet Wybrañców Mystry.

Cena: 25.00 z


Opowie¶ci z Krain. Krainy Chwa³y (4)

Opowie¶ci z Krain. Krainy Chwa³y (4)

W Kronikach Zapomnianych Krain odkryto jedena¶cie, nigdy nie opublikowanych, opowie¶ci. Oto przed Wami najwiêksi herosi Zapomnianych Krain: Drizzt Do'Urden.

Cena: 25.90 z


Morze Piasków

Morze Piasków

Troy Denning. Zdecydowani na ustanowienie szlaku handlowego przez pustyniê Anauroch, Zhentarimowie wys³ali armiê która ma zniewoliæ dzikich nomadów z Wielkiej Pustyni.

Cena: 18.00 z


Nocny Orszak

Nocny Orszak

Scott Ciencin. Przez dziesi±tki lat koszmarny Nocny Orszak nawiedza³ sny wielu mieszkañców Krain.

Cena: 26.00 z


Evermeet Wyspa Elfów

Evermeet Wyspa Elfów

Elaine Cunningham. Spokojna, piêkna, niezdobyta. Pe³na magii i skarbów, dla wszystkich, którzy s³yszeli opowie¶ci o niej, jest rajem.

Cena: 27.50 z


Wojna Pajêczej Królowej. Tom 1: Upadek

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 1: Upadek

Richard Lee Byers. Kr±¿±c po niebezpiecznych dzielnicach nêdzy Menzoberranzan, przebieg³y czarodziej Pharaun Mizzrym musi rozwi±zaæ pewn± zagadkê.

Cena: 25.00 z


Powrót Arcymagów. Tom 3: Oblê¿enie

Powrót Arcymagów. Tom 3: Oblê¿enie

Troy Denning. Dla Evereski, ostatniego schronienia elfów w Faerunie, to walka o przetrwanie. Dla Wybrañców Mystry to zmagania z potê¿nym przeciwnikiem.

Cena: 24.50 z


Trylogia Awatarów. Tom 3: Waterdeep

Trylogia Awatarów. Tom 3: Waterdeep

Richard Awlinson. Kim bêd± nowi bogowie? Bóg niezgody zgin±³, zniszczony podczas ataku na Tantras.

Cena: 29.00 z


¦wiat³o i cienie. Tom 3: Toruj±cy Drogi

¦wiat³o i cienie. Tom 3: Toruj±cy Drogi

Elaine Cunningham. Liriel Baenre i jej towarzysz, Fyodor z Rashemenu, znów musz± wyruszyæ w podró¿ po rozleg³ym kontynencie Faerun.

Cena: 26.00 z


¦cie¿ki mroku. Tom 2: Grzbiet ¶wiata

¦cie¿ki mroku. Tom 2: Grzbiet ¶wiata

R.A. Salvatore. Nawet brutalne ulice zdradzieckiego miasta nie mog± wiecznie skrywaæ udrêczonej duszy.

Cena: 23.50 z


Pie¶ni i Miecze. Tom 2:  Pie¶ñ Elfa

Pie¶ni i Miecze. Tom 2: Pie¶ñ Elfa

Elaine Cunningham. Na pro¶bê, a w zasadzie na polecenie swojego wuja Khelbena, Danilo Than musi rozwi±zaæ trudny problem.

Cena: 20.00 z


Doradcy i królowie. Tom 1: Ogar Magów

Doradcy i królowie. Tom 1: Ogar Magów

Elaine Cunningham. Matteo, pozbawiony magicznych zdolno¶ci doradca w³adcy Halruaa po¶wiêca swoje ¿ycie prawdzie.

Cena: 22.50 z


Czyny Paksenarrion. Tom 3: Przysiêga Z³ota

Czyny Paksenarrion. Tom 3: Przysiêga Z³ota

Elizabeth Moon. Fragment rozdzia³u pierwszegoWioska wydawa³a siê jakby znana, lecz wiêkszo¶æ wiosek tak wygl±da³a.

Cena: 27.00 z


Dziedzictwo Mrocznego Elfa. Tom 4: Droga do ¦witu

Dziedzictwo Mrocznego Elfa. Tom 4: Droga do ¦witu

R.A. Salvatore. Sze¶æ lat. Niewiele w ¿yciu drowa. A teraz, gdy liczê te miesi±ce, tygodnie, dni, godziny, wydaje mi siê, jakby nie by³o mnie w Mithrilowej Hali sto razy d³u¿ej.

Cena: 27.00 z


Trylogia Spadkobiercy Arrabar. Tom 1: Szafirowy Pó³ksiê¿yc

Trylogia Spadkobiercy Arrabar. Tom 1: Szafirowy Pó³ksiê¿yc

Thomas M. Reid. Zakon najemników s³u¿±cych bogini, lecz pos³usznych woli ¶miertelników. To normalna rzecz w Arrabar, gdy jeden klan zwraca siê przeciwko drugiemu.

Cena: 23.50 z


Maskarady

Maskarady

Kate Novak, Jeff Grubb. Gdy Alias krzy¿uje miecze z podw³adnymi przebieg³ego i pozbawionego skrupu³ów w³adcy pó³¶wiatka Wrót Zachodu, Nieznanego, ten przysiêga, ¿e j± zniszczy.

Cena: 25.00 z


Wojna Pajêczej Królowej. Tom 5: Unicestwienie

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 5: Unicestwienie

Philip Athans. Pi±ta z epickiej serii sze¶ciu powie¶ci zrodzonych w p³odnej wyobra¼ni R.A. Salvatore’a i wybranej grupy nowych, najbardziej obiecuj±cych pisarzy gatunku.

Cena: 25.00 z


Wojna Pajêczej Królowej. Tom 6: Zmartwychwstanie

Wojna Pajêczej Królowej. Tom 6: Zmartwychwstanie

Paul S. Kemp. Danifae Yauntyrr, by³a branka domu Melarn, zasz³a ju¿ za daleko, ¿eby móc siê wycofaæ.

Cena: 25.00 z


Salvatore - Trylogia Klingi £owcy - Samotny Drow

Salvatore - Trylogia Klingi £owcy - Samotny Drow

Tom drugi trylogii.  R.A. Salvatore - Samotny Drow SAMOTNY NA POLU BITWY.OTOCZONY PRZEZ ¦MIERÆ.

Cena: 27.00 z


Salvatore - Trylogia Klingi £owcy - Dwa Miecze

Salvatore - Trylogia Klingi £owcy - Dwa Miecze

Tom trzeci trylogii. Drow skrada siê w mroku.Trolle roj± siê na bagnach.Orki rz±dz± w górach.Czasu jest coraz mniej.

Cena: 26.00 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje