e-mail sitemap strona gwna
Caylus - gra ekonomiczna
Caylus - gra ekonomicznaBilety lotnicze do USA
Settlers of Catan
Settlers of Catan
Mutant Chronicles Warzone
Mutant Chronicles Warzone
Time Spiral
Time Spiral

Ksi±¿ki - Apokalipsa i Postapokalipsa


Wed³ug ¶w.Malachiasza

Wed³ug ¶w.Malachiasza

Marcin Wolski. W XII wieku ¶w. Malachiasz prorokuje przysz³ych papie¿y.Upatrywany na nastêpnego Ojca ¦wiêtego biskup z Afryki okazuje siê wyznawc± z³a.

Cena: 21.00 z


Paradoks Leibniza czyli Do zobaczenia w piekle

Paradoks Leibniza czyli Do zobaczenia w piekle

Alexander Brajdak. W ostatnich dniach, nim na Ziemiê spadnie deszcz ognia i siarki, rozpoczyna siê dramatyczna walka o prze¿ycie.

Cena: 21.00 z


Dzieñ zag³ady

Dzieñ zag³ady

Tim Jerry B LaHaye Jenkins. Gdy pewnego dnia, w jednej sekundzie, znikaj± na ca³ym ¶wiecie miliony ludzi cywilizacja staje przed totaln± katastrof±.

Cena: 31.92 z


Znak bestii

Znak bestii

Tim Jerry B. LaHaye Jenkins. Seria Czasy ostateczne od lat króluje na wszystkich listach bestsellerów z list± New York Timesa na czele.

Cena: 30.00 z


Anio³ czelu¶ci. Powie¶æ o czasach ostatecznych.

Anio³ czelu¶ci. Powie¶æ o czasach ostatecznych.

Tim Jerry B. LaHaye Jenkins. Wobec wype³niaj±cych siê na ziemi biblijnych proroctw nowy Przywódca ¦wiata Nicolae Carpathina zostaje zmuszony uznaæ potêgê Boga.

Cena: 30.00 z


Zabójcy

Zabójcy

Tim Jerry B. Lahaye Jenkins. Pokojowe idee g³oszone przez Carpathiê s± tylko przykrywk± do wprowadzenia w³adzy absolutnej i zniszczenia opozycji.

Cena: 31.92 z


Diabelski traktat

Diabelski traktat

Tim LaHaye, Jerry Jenkins. Dzieñ, w którym z powierzchni ziemi zniknê³y miliony osób by³ wstêpem do najbardziej tragicznego okresu w historii ludzko¶ci.

Cena: 31.92 z


Profanacja. Powie¶æ o czasach ostatecznych

Profanacja. Powie¶æ o czasach ostatecznych

Tom Jerry LaHaye Jenkins. Nowa powie¶æ Tima LaHaye`a i Jerry`ego Jenkinsa wprowadza nas w mozliwy scenariusz kolejnych wydarzeñ Czasów Ostatecznych.

Cena: 30.00 z


Ksi±¿ê nico¶ci. Tom 1: Mrok, który nas poprzedza

Ksi±¿ê nico¶ci. Tom 1: Mrok, który nas poprzedza

R. Scott Bakker. Thirller fantasy, która zahacza o temat przyczyn przemocy na tle religijnym. Mrok.

Cena: 35.00 z


Powrót Pana

Powrót Pana

Tim Jerry B. LaHaye Jenkins. Przybli¿a siê koniec czasów. Niezmierzona armia Carpathii otacza pier¶cieniem Petrê i Jerozolimê.

Cena: 30.00 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje