e-mail sitemap strona gwna
Star Wars TCG
Star Wars TCGBilety lotnicze do USA
Neuroshima Hex - gra strategiczna
Neuroshima Hex - gra strategiczna
Mutant Chronicles Warzone
Mutant Chronicles Warzone
Time Spiral
Time Spiral

Gry planszowe i towarzyskie - Historyczne


Suwalszczyzna 1939

Suwalszczyzna 1939

Zaawansowana gra strategiczna. W okresie miêdzywojennym Suwalszczyzna stanowi³a klin wcinaj±cy siê pomiêdzy Litwê i Prusy Wschodnie.

Cena: 40.00 z


Wo³omin 1920

Wo³omin 1920

Zaawansowana gra strategiczna. Latem 1920 r. konflikt zbrojny Polski z bolszewicka Rosj±, trwaj±cy ju¿ od roku 1918, wszed³ w decyduj±c± fazê ostatecznych rozstrzygniêæ.

Cena: 40.00 z


Piotrków 1939

Piotrków 1939

Zaawansowana gra strategiczna. Niewiele by³o bitew w kampanii wrze¶niowej, które mog³y zadecydowaæ o przebiegu ca³ej wojny.

Cena: 49.00 z


El-Alamein 1942

El-Alamein 1942

Zaawansowana gra strategiczna. Ka¿da wojna ma swoje punkty zwrotne, najczê¶ciej kojarzone s± one z wielkimi bitwami, w których dotychczasowy zwyciêzca ponosi sromotn± klêskê.

Cena: 49.00 z


Pomorze 1939

Pomorze 1939

Zaawansowana gra strategiczna. Bitwa o polskie Pomorze w 1939 roku mia³a do¶æ jednostronny przebieg.

Cena: 40.00 z


Falaise 1944

Falaise 1944

Zaawansowana gra strategiczna. Falaise by³o ma³ym, cichym normandzkim miasteczkiem. Do czasu a¿...

Cena: 50.00 z


Bzura 1939

Bzura 1939

Zaawansowana gra strategiczna. W dniach 1-9 wrze¶nia na obszarze zachodniej Polski (do linii rzeki Wis³y) toczono zaciek³e walki.

Cena: 49.00 z


Stalingrad 1942-43

Stalingrad 1942-43

Zaawansowana gra strategiczna. Stalingrad - dawna nazwa Wo³gogradu, miasta nad Wo³g±. Nazwa zosta³a nadana miastu w 1925 roku na cze¶æ Józefa Stalina.

Cena: 49.00 z


Bitwy II Wojny ¦wiatowej 1942-45

Bitwy II Wojny ¦wiatowej 1942-45

Zaawansowany zestaw gier strategicznych. Bitwy II wojny 1942-45 to najwiêksza w Polsce gra strategiczna, w której zawarto przepisy dotycz±ce m.

Cena: 49.00 z


Ardeny 1944

Ardeny 1944

Zaawansowana gra strategiczna. Zasady angielskie. Sztancowane ¿etony, plansza 2 x 50/70 cm Przeczytaj recenzj tego systemu gier TUTAJ Historia: Sytuacja strategiczna na froncie za.

Cena: 49.00 z


Stirling 1297

Stirling 1297

Zaawansowana gra strategiczna. Jedna z najs³ynniejszych bitew ¶redniowiecza. Walcz±cy o wolno¶æ Szkoci, pod wodz± Wiliama Wallace, pokonuj± znacznie silniejsz± armiê angielska.

Cena: 49.00 z


Tygrysy w ¦niegu

Tygrysy w ¦niegu

Zaawansowana gra strategiczna. Jedna z ostatnich, ale jak¿e spektakularne zwyciêstwo armii niemieckiej na froncie wschodnim.

Cena: 49.00 z


Great Pacific War 1937-1945

Great Pacific War 1937-1945

Obszerna gra strategiczna. Great Pacific War to wyprodukowana przez Avalanche Press gra strategiczna w realiach wojny na Pacyfiku.

Cena: 260.00 z


Men of Iron - Volume I : The Rebirth of Infantry

Men of Iron - Volume I : The Rebirth of Infantry

Wierna realiom XIV wieku gra strategiczna. Pierwsza czê¶æ gry Men of Iron przedstawia ponowny wzrost znaczenia piechoty na pocz±tku XIV wieku.

Cena: 259.00 z


Normandia 1944

Normandia 1944

sztancowane ¿etony,plansze: 2 x 50/70cm, 1 x 50/40 cm.

Cena: 49.00 z


¦l±sk 1939

¦l±sk 1939

Kolejna gra z serii Wrzesieñ '39. .

Cena: 49.00 z


Warszawa (Wo³omin) 1920

Wróg u Bram - Stalingrad 1942

Wróg u Bram - Stalingrad 1942

Po³±czenie gry planszowej i karcianej. Wróg u Bram - Stalingrad 1942 przedstawia zmagania wojsk niemieckich (oraz ich sojuszników) z armi± radzieck± na froncie wschodnim w roku 1942.

Cena: 69.00 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje